สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวราพร  คำชนะ
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวปิยะนุช  สุขนอก
 
1. นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลดา  แดนโคกสูง
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวณัฐยา  รวมใหม่
 
1. นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปริชญา  ชมโนนลาว
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 12 1. นางสาวศศินา  กัณหา
 
1. นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เลิศไชยภูมิ
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวบุษบา  สงวน
 
1. นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  บุสะวะ
2. เด็กหญิงนุสรา  ปานานนท์
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทรงธรรม  ไทรอรุณ
2. นายพัตตินันท์  เชียงไขแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
2. นางสาวมณฑาทิพย์  อนุศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รอสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ระยะ
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาววราภรณ์  หมั่นกิจ
 
1. นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 13 1. นางสาวพิชานันท์  เหลิง
 
1. นางประทุม  อาจพินิจ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสิริกร  เหรียญประเสริฐ
 
1. นางจันฑิมา  ทองภูบาล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกณิษฐา  คนดี
2. เด็กหญิงจริยา  เหมนิธิ
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  รอดพันดุง
 
1. นายกิติพงศ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์
2. นางศิริวรรณ   ไม้พรต
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาวีร์  แสนสุข
2. นายมินทร์ธาดา  หอยสังข์
3. นางสาวอมรรัตน์  แช่มพุดซา
 
1. นายเดช  ดีหมื่นไวย
2. นางจันฑิมา  ทองภูบาล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัครพงษ์  จงสันเทียะ
 
1. นางศิริวรรณ   ไม้พรต
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นายวรเศรษฐ์  จันทพงศ์ภัสกร
 
1. นางสาววราภรณ์  นวลโคกสูง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงลลิดา  นาคนนท์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พันธ์สำโรง
3. เด็กหญิงอธิชา  แออัด
 
1. นางเกษริน  วนาภรณ์
2. นางสุภัคสิณี  จันทะสิน
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัทพร  ม้วนจะบก
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นันทะเสน
3. เด็กหญิงศิริภัค  แซ่เต็ง
 
1. นางสาวจันจิรา  รักษาราช
2. นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุนิตา  ปราบงูเหลือม
 
1. นางสาวจันจิรา  รักษาราช
2. นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 -    
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวปิยะธิดา  บุญกลาง
2. นางสาวปิยะนุช  กลมขุนทด
3. นางสาวสายรุ้ง  สารเป็น
 
1. นางสาวณัชชาพร  ศรีทานันท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.86 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันทิดา  เพชรหมื่นไวย
2. เด็กหญิงวาริน  ฉกรรจ์ศิลป์
 
1. นางสาวจันจิรา  รักษาราช
2. นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีสุโพธิ์
2. นางสาวสุนิตา  ปราบงูเหลือม
 
1. นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว
2. นางสาวจันจิรา  รักษาราช
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 24.09 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายฉัตรดนัย  พิพัฒรัตนะ
2. เด็กชายธนัทเทพ  เสือกระสัง
 
1. นางสาวเบญจางค์  แก้วอรสานต์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  พิพัฒรัตนะ
2. เด็กชายธนัทเทพ  เสือกระสัง
 
1. นางสาวเบญจางค์  แก้วอรสานต์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ช่วงประยูร
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  สินปรุ
3. เด็กหญิงณิชากานต์  ทนพลกรัง
4. เด็กหญิงรมิดา  ตันสูงเนิน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  หมั่นจิตร
 
1. นางสาวนิลุบล  คำยิ่ง
2. นายอมรเทพ  วงศ์ษา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.2 เงิน 10 1. นางสาวณัฐกาญน์  ภูมูลเมือง
2. นางสาวบัวชมพู  ชาติวงศ์
3. นางสาวปาริชาติ  ครวนขุนทด
4. นางสาวปิยะดา  โหมดตาด
5. นางสาวพีรดา  รัตพันธุ์
 
1. นางสาวรุ้งพร  ศรีธาวิรัตน์
2. นายธนากร  สนเจริญ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. นายคณานนท์  เฉลิมชาติ
2. นางสาวฉัตรลดา  โหมดตาด
3. นางสาวณัฐิยา  แสนสมบัติ
4. นายนพรัตน์  กาละเหลา
5. นางสาวปวีณา  รัตนารักษ์
6. นางสาวพชยกรมล  เขษมสุข
7. นางสาวมรกต  ศรีบท
8. นางสาวรัตนภรณ์  ชูหมื่นไวย
9. นางสาวรุจิรา  สมเขาใหญ่
10. นายสหรัฐ  เหี้ยมจะบก
11. นางสาวสิริกานต์  พันธ์ุผักแว่น
12. นางสาวสิริกุล  พันธุ์ผักแว่น
13. นางสาวสุกัญญา  ชินทะนา
14. นางสาวสุจิตรา  สนทองหลาง
15. นางสาวสุธาทิพย์  สามพลกรัง
16. นางสาวสุพิชญา  สุราฤทธิ์
17. นายอธิคม  ขมพลกรัง
18. นางสาวอรณี  ศรีวะกุล
19. นางสาวเมธาวี  บัวเมือง
 
1. นางสาวสมศิริ  ศิริเรือง
2. นายปฏิธาน  คณานุรักษ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริสรา  ส่วนบุญ
 
1. นางสาวรัชดาลัย  ศิรินนท์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นางสาวนันทิกานต์  ขำศิริ
 
1. นางสาวรัชดาลัย  ศิรินนท์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 50.25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บรมโคตร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.75 เงิน 9 1. นายธนากร  เสริฐภูเขียว
 
1. นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชลธิชา  รามสันเทียะ
 
1. นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนันทิชา  โนนพลกรัง
2. เด็กหญิงปลายฝน  ช่องฉิมพลี
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวศศิธร  สกุลสุขศิริ
 
1. นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายชนาพิสิฐ  ฮกแฮ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไพฑูรย์
 
1. นายอภิฌาณ  นากโกษา
2. นางสาวสุทธิภรณ์  ผามะนาว
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปภาณ  อัครภูรพี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  มุ่งขอบกลาง
 
1. นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข
2. นางสาวเมธาวี  ผิวงาม
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายธณายุทธ  พันธ์ผักแว่น
2. นายวรากร  ด้วงอ่อน
 
1. นายปริญญา  ลาภจิตร
2. นางสาวสกาวเดือน  ไกรมณี
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัมรินทร์  โสนาคา
 
1. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - - - 1. นายปรีชาพล  อินทร์เพ็ง
 
1. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง