สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวราพร  คำชนะ
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวปิยะนุช  สุขนอก
 
1. นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปริชญา  ชมโนนลาว
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวบุษบา  สงวน
 
1. นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  บุสะวะ
2. เด็กหญิงนุสรา  ปานานนท์
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รอสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ระยะ
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาววราภรณ์  หมั่นกิจ
 
1. นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัครพงษ์  จงสันเทียะ
 
1. นางศิริวรรณ   ไม้พรต
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนันทิชา  โนนพลกรัง
2. เด็กหญิงปลายฝน  ช่องฉิมพลี
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกิดหมื่นไวย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวศศิธร  สกุลสุขศิริ
 
1. นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว