สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลดา  แดนโคกสูง
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวณัฐยา  รวมใหม่
 
1. นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เลิศไชยภูมิ
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  ทองเล็ก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัทพร  ม้วนจะบก
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นันทะเสน
3. เด็กหญิงศิริภัค  แซ่เต็ง
 
1. นางสาวจันจิรา  รักษาราช
2. นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.86 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันทิดา  เพชรหมื่นไวย
2. เด็กหญิงวาริน  ฉกรรจ์ศิลป์
 
1. นางสาวจันจิรา  รักษาราช
2. นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ช่วงประยูร
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  สินปรุ
3. เด็กหญิงณิชากานต์  ทนพลกรัง
4. เด็กหญิงรมิดา  ตันสูงเนิน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  หมั่นจิตร
 
1. นางสาวนิลุบล  คำยิ่ง
2. นายอมรเทพ  วงศ์ษา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.2 เงิน 10 1. นางสาวณัฐกาญน์  ภูมูลเมือง
2. นางสาวบัวชมพู  ชาติวงศ์
3. นางสาวปาริชาติ  ครวนขุนทด
4. นางสาวปิยะดา  โหมดตาด
5. นางสาวพีรดา  รัตพันธุ์
 
1. นางสาวรุ้งพร  ศรีธาวิรัตน์
2. นายธนากร  สนเจริญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.75 เงิน 9 1. นายธนากร  เสริฐภูเขียว
 
1. นางสาวอาทิติยาภา  พลแก้ว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายชนาพิสิฐ  ฮกแฮ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไพฑูรย์
 
1. นายอภิฌาณ  นากโกษา
2. นางสาวสุทธิภรณ์  ผามะนาว
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายธณายุทธ  พันธ์ผักแว่น
2. นายวรากร  ด้วงอ่อน
 
1. นายปริญญา  ลาภจิตร
2. นางสาวสกาวเดือน  ไกรมณี