สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกณิษฐา  คนดี
2. เด็กหญิงจริยา  เหมนิธิ
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  รอดพันดุง
 
1. นายกิติพงศ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์
2. นางศิริวรรณ   ไม้พรต
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาวีร์  แสนสุข
2. นายมินทร์ธาดา  หอยสังข์
3. นางสาวอมรรัตน์  แช่มพุดซา
 
1. นายเดช  ดีหมื่นไวย
2. นางจันฑิมา  ทองภูบาล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวปิยะธิดา  บุญกลาง
2. นางสาวปิยะนุช  กลมขุนทด
3. นางสาวสายรุ้ง  สารเป็น
 
1. นางสาวณัชชาพร  ศรีทานันท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีสุโพธิ์
2. นางสาวสุนิตา  ปราบงูเหลือม
 
1. นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว
2. นางสาวจันจิรา  รักษาราช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  พิพัฒรัตนะ
2. เด็กชายธนัทเทพ  เสือกระสัง
 
1. นางสาวเบญจางค์  แก้วอรสานต์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริสรา  ส่วนบุญ
 
1. นางสาวรัชดาลัย  ศิรินนท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นางสาวนันทิกานต์  ขำศิริ
 
1. นางสาวรัชดาลัย  ศิรินนท์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปภาณ  อัครภูรพี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  มุ่งขอบกลาง
 
1. นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข
2. นางสาวเมธาวี  ผิวงาม
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัมรินทร์  โสนาคา
 
1. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง