สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายอาชว์  พรหมโสภา
 
1. นางกชพร  นิคมคาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรบุษป์  แสงรัมย์
 
1. นางกชพร  นิคมคาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวจุฬาภัทร  อกกระโทก
 
1. นางสาวลลิตพรรณ  วุฒิจรรยารักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกวิตา  กุลวงศ์
 
1. นายกชพร  นิคมคาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวปรียารัตน์  พสุรัตน์
 
1. นายลลิตพรรณ  วุฒิจรรยารักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทำดี
 
1. นางกชพร  นิคมคาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลนภสร  สอนจันทึก
2. เด็กหญิงธนาภา  บัวเทศ
 
1. นางกชพร  นิคมคาย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27.75 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพัทธดนย์  ชัยรัตนพิพัฒน์
 
1. นางสาวแขนะภา  เพียผือ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 12 1. นายฌานบดี  โพบุคดี
 
1. นายราโชต  ร่มสบาย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิยกานต์  แทนจอหอ
 
1. นางสาวแขนะภา  เพียผือ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์วิวัฒน์เสรี
2. เด็กหญิงศิรประภา  ทองคำ
 
1. นางสาวแขนะภา  เพียผือ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายสุวิจักษณ์  พลสม
 
1. นายราโชต  ร่มสบาย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกันยารัตน์  กลิ่นจัตุรัส
 
1. นายราโชต  ร่มสบาย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศุภชัย  มูลชัยสุข
 
1. นางสาวแขนะภา  เพียผือ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.25 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐญา  วุ้นประสิทธิ์ศักดิ์
2. นายวริทธิ์นันท์  ตันประเสริฐ
3. นายอนันท์ทวีป  ศิริชัยวงศ์สกุล
 
1. นายสิรวิชญ์  ศรีวงศ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐชยาญ์  พิรัญติยะกุล
2. เด็กชายวริทธิ์  บุญเสริม
 
1. นางสาวปนัดดา  เขตรสมุทร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวชญาดา  สร้อยชื่อ
2. นายพุฒิกฤษฎิ์  พลเดช
 
1. นางสาวปนัดดา  เขตรสมุทร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุกฤตา  เนาว์พิมาย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชำนิกุล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิชานันท์  จตุพงษ์ไพโรจน์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชำนิกุล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายสุริกิตติ์  กาญจนเกตุ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชำนิกุล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวดกระโทก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชำนิกุล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวณิชาวรินทร์  สีสุวรรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชำนิกุล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริณญา  กัมปนาวราวรรณ
 
1. นายชยุต  ธิมาชัย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชญาภา  น้อยเขียว
 
1. นายชยุต  ธิมาชัย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทภพ  รัตนวิชัย
 
1. นายชยุต  ธิมาชัย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรศิริ  โคตรโสภา
 
1. นายชยุต  ธิมาชัย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  กิตติวรโชติ
2. เด็กหญิงอนงนาฏ  กวางทอง
 
1. นายสุริยา  คนขยัน
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายชลากร  นิลรัตน์
2. นายภูริภัทร  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นายกรวรรธ  ศรีพนม