สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27.75 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพัทธดนย์  ชัยรัตนพิพัฒน์
 
1. นางสาวแขนะภา  เพียผือ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 12 1. นายฌานบดี  โพบุคดี
 
1. นายราโชต  ร่มสบาย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิยกานต์  แทนจอหอ
 
1. นางสาวแขนะภา  เพียผือ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกันยารัตน์  กลิ่นจัตุรัส
 
1. นายราโชต  ร่มสบาย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศุภชัย  มูลชัยสุข
 
1. นางสาวแขนะภา  เพียผือ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.25 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐญา  วุ้นประสิทธิ์ศักดิ์
2. นายวริทธิ์นันท์  ตันประเสริฐ
3. นายอนันท์ทวีป  ศิริชัยวงศ์สกุล
 
1. นายสิรวิชญ์  ศรีวงศ์