สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายอาชว์  พรหมโสภา
 
1. นางกชพร  นิคมคาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวจุฬาภัทร  อกกระโทก
 
1. นางสาวลลิตพรรณ  วุฒิจรรยารักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกวิตา  กุลวงศ์
 
1. นายกชพร  นิคมคาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวปรียารัตน์  พสุรัตน์
 
1. นายลลิตพรรณ  วุฒิจรรยารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทำดี
 
1. นางกชพร  นิคมคาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลนภสร  สอนจันทึก
2. เด็กหญิงธนาภา  บัวเทศ
 
1. นางกชพร  นิคมคาย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นายสุวิจักษณ์  พลสม
 
1. นายราโชต  ร่มสบาย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวชญาดา  สร้อยชื่อ
2. นายพุฒิกฤษฎิ์  พลเดช
 
1. นางสาวปนัดดา  เขตรสมุทร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวณิชาวรินทร์  สีสุวรรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชำนิกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  กิตติวรโชติ
2. เด็กหญิงอนงนาฏ  กวางทอง
 
1. นายสุริยา  คนขยัน