สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนภสร  สามัคคี
 
1. นางกฤษดา  ลิ้มพงษา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวญาณัท   พันธ์ประชากุล
 
1. นางบุษบง  ค้าขาย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรโคกกรวด
 
1. นางสาวกนกอร  จันทรจิต
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวอุษณีย์  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางสิรินทร์ชญา  บุณยเกียรติ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐกฤตา  กะลาม
2. นางสาวตันติยากรณ์  ขิงชัย
3. นางสาวสิริโสภา  ชาญวิชิต
4. นางสาวอภิญญา  กมลกลาง
5. นางสาวอาภัสรา  บุญศิริกาญจน์
 
1. นางบุษบง  ค้าขาย
2. นางวรัญพัชร์  ปั่นสันเทียะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ดาวประดับวงษ์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  ปาละวงษ์
 
1. นางสาวธิดาพร  มุละชิวะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา  เชื้อทอง
2. นายธนารักษ์  โภชนะคง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ล้อประโคน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชชา  เอกประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนัดชา  แก้วอาจ
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทะวงษา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฎฐ์กานต์  ตรีสัตย์
2. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรสูงเนิน
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทะวงษา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวธิดารัตน์  ธีระรัตนะนุสิทธิ์
2. นางสาวสุชัญญา  อุน้อย
 
1. นางสาวกาญจนา  ผิวขำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกนกพร  รอดวินิจ
2. นายชัชวาลย์  เดชกลาง
3. นางสาวปริณดา  เอี่ยมสะอาด
4. นางสาวศยามล  ดวงมงคลสิริ
5. นายอาทิตย์  นาคสมบูรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ผิวขำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภจิรา  พรหมคช
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  หาญนอก
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐณรี  เลิศศรีศิลป์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  อุตมะพงศ์
 
1. นางสาวบัวคำ  จำปา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวศรุตา  สายขุนทด
 
1. นางนิภาพร  จันทร์อาภาท