สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล  เกียนโคกกรวด
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิทักษ์  ละอองแก้ว
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมาริสา  สงค์โพธิ์กลาง
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันฐยา  กลิ่นขจร
2. นายปกรณ์  นัยวิกุล
3. นายพิทักษ์  ละอองแก้ว
4. นายภานุเดช  พัฒนะแสง
5. นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วัฒนพงศ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
2. นายฐิติภัทร  ชมกลาง
3. นายณัฐวุฒิ  อินจะบก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันฐยา  กลิ่นขจร
2. นางสาวกีรติกาญจน์  ภูจันทึก
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เลือดขุนทด
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทียนชัยมงคล
5. นางสาวจิติมา  วรรณศรี
6. เด็กหญิงชลนิกา  ประทุมวงศ์
7. นางสาวชวิตาภรณ์  ก้านขุนทด
8. เด็กหญิงดุสิตา  ชาญนอก
9. เด็กหญิงธนพร  ชาญสูงเนิน
10. นายธนพล  เกียนโคกกรวด
11. นายธนโชติ  อินทมาตย์
12. นางสาวนริศรา  สำนักโนน
13. เด็กหญิงนลินนิภา  สมตุล
14. เด็กหญิงนิศารัตน์  ชุบขุนทด
15. นางสาวบุญญรัตน์  ศิริพงศ์
16. นางสาวบุษยารัตน์  ถาวรกาย
17. นายปกรณ์  นัยวิกูล
18. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สุขจิตต์
19. เด็กหญิงปัญทิตา  สินทะรมย์
20. เด็กหญิงปาริสา  เชื้อชาติ
21. เด็กชายพชรดนย์  แสงแก้ว
22. เด็กหญิงพรหมพร  แฟสันเทียะ
23. นางสาวพัชชา  วิไดสูงเนิน
24. นายพิทักษ์  ละอองแก้ว
25. นางสาวพิมพ์ชนก  อินทะสอน
26. เด็กหญิงภัทรวดี  สินทะรมย์
27. เด็กหญิงภัทราภา  เจิมขุนทด
28. นายภานุเดช  พัฒนะแสง
29. นางสาวมาริสา  สงค์โพธิ์กลาง
30. นางสาวศุภิสรา  ฟุ้งทศธรรม
31. นางสาวสรชา  บุญนิธิ
32. เด็กชายสืบสกุล  เพ็ชรจะบก
33. เด็กหญิงสุณัฎฐา  เสาวพันธ์
34. นางสาวสุธาทิพย์  กรีชาลี
35. เด็กชายอาโย  ชูหมื่นไวย์
36. เด็กหญิงเกวลิน  บุญรัชนิกร
37. นางสาวเก็จมณี  อวนศรี
38. นางสาวเบญจมาพร  ยานเจริญ
39. นางสาวโพธิดา  มาเทศ
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาตื  แห้งขุนทด
3. นายเจนณรงค์   บัตรสูงเนิน
4. นางสาวปัญญาพร   เทศสูงเนิน
5. นายฐิติภัทร  ชมกลาง
6. นายณัฐวุฒิ  อินจะบก
7. นายสุรัช  พจน์ฉิมพลี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอาทิตย์  หานุวงศ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสาธิน  ชาญพินิจ
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิยดา  ไข่กระโทก
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมาริสา  สงค์โพธิ์กลาง
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมาโนช  โนนสูงเนิน
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐณรี  เลิศศรีศิลป์
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชมพูนุช  เปรี่ยมนอง
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมาโนช  โนนสูงเนิน
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.2 เงิน 7 1. นางสาวรุ่งนภา  ไกรแสน
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม