สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวน้ำทิพย์  ประกอบผล
 
1. นายบุญร่วม  รานอก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาฑิตยา   รักษาแก้ว
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายจิรเดช  เชื้อผู้ดี
 
1. นายกำเพลิง  พันธุ์ดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทราพร  จูมนอก
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายกิติคุณ  จ้อยสูงเนิน
 
1. นางสนิท  เอ็นดู
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัษฎาวุฒิ  นวมโคกสูง
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวพัฐสุดา  พลจันทึก
 
1. นายกำเพลิง  พันธุ์ดี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกษณ์  โปรดสูงเนิน
2. เด็กหญิงฐิติมา  นพผล
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
2. นายบุญร่วม  รานอก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศศิธร  ดีสูงเนิน
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายธนกฤต  พงษ์สัมฤทธิ์
 
1. นายกำเพลิง  พันธุ์ดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นายคุณากร  โคตรสงคราม
2. นายภวิศ  ศิลาไศลโศภิษฐ์
3. นายเกียรติศักดิ์  แดงสว่าง
 
1. นายบุญร่วม  รานอก
2. นางสนิท  เอ็นดู