สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐวัฒน์   อ่อนบัตร
2. เด็กชายปนินัท  เปรี่ยมทอง
 
1. นางสาวรักชนก   กุดนอก
2. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นายจักรภัทร  วันหวัง
2. เด็กหญิงพิยดา  แก้วประกาย
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมมณี  สุวรรณ์ดวง
2. เด็กชายโชคชัย  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวรักชนก   กุดนอก
2. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชิษณุชา  โจณสิทธิ์
2. นางสาวสุวิชาดา  ดาษจันทึก
 
1. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  เคนวิเศษ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   อรุนันท์
 
1. นางสาวรักชนก   กุดนอก
2. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายบพิตร  จันทอุทัย
2. นายพัชรพล  สุขนิ่มแสงนวล
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวพรชิตา  ลมสูงเนิน
2. นางสาวอภิสมา  ฉิมปรุ
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เข็มมา
2. เด็กหญิงทตพร  มั่งมี
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวเกวลิน  ทองพรมราช
2. นางสาวแก้ววิกาญจน์  ช่อตะขบ
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายศิรวุฒิ  มะลิใหม่
2. นายศุภณัฐ  จันทรังษี
 
1. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายกรินทร์  ชวนขุนทด
2. นางสาวณัชชารีย์  ศุภวัตรชินพงษ์
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ