สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นนท์นอก
 
1. นางสุกานดา  วิทโยปกรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวกนกพรรณ  ภูไสยา
 
1. นางสาวสุวิตดา  ทาสันเทียะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิประภา  โมงขุนทด
 
1. นางสุกานดา  วิทโยปกรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวยุวดีพร  โด่งพิมาย
 
1. นางสาวอุษา  ปิ่นสันเทียะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจิมขุนทด
 
1. นางสาวกฤษมินฑร์  วิเชียรวิริยะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลลักษณ์  เมืองแสน
 
1. นางสาววาสนา  ปึกสูงเนิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงภูริชา  แจ้งกิจจา
 
1. นางสาวนันทวรัตน์  ช่างเกวียน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวอันนา  หอมหวล
 
1. นางสาวภาวิดา  พลจันทึก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญคำมุง
 
1. นางอรุนรัตน์  เกียรติสมวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐวลี  จตุรพรสวัสดิ์
 
1. นายนฤชล  ทุมโคตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุดาจันทร์
2. เด็กหญิงสุวิชญา  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางสาวกฤษมินฑร์  วิเชียรวิริยะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายบุญช่วย  ธงสันเทียะ
2. นางสาวอธิตญา  เพชรเรืองประทีป
 
1. นายชัยสิทธิ์  สุวรรณทรัพย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพลภัทร  ถีสูงเนิน
2. เด็กหญิงอริญรดา  เกาะสูงเนิน
 
1. นางกนกอร  ขอย้ายกลาง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาววลิษา  ธงฉิมพลี
 
1. นางดาราพร  รอดพยันต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายก้องภพ  วงศ์อารีย์
 
1. นายพีระวุฒิ  อุดมทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปนัดดา  เดสันเทียะ
 
1. นางดวงรัตน์  พวงสมบัติ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายธนดล   น้อมสูงเนิน
2. เด็กชายธนภัทร  นุชแดง
3. เด็กหญิงอาทิตญา  มีมาก
 
1. นางดวงรัตน์  พวงสมบัติ
2. นางสาวปุญชรัสมิ์  สุระทศ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติญารัตน์  สกุลทอง
2. นางสาวจนิสตา  เปรี่ยมโคกสูง
3. นางสาวจิรภิญญา  เข็มมา
 
1. นางดวงรัตน์  พวงสมบัติ
2. นางธัญศรณ์  มุ่งอุ่น
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภูริชญา  สมสันเทียะ
2. เด็กชายวิษณุ  จันทรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เดชาพัฒนสกุล
 
1. นางยุพาวรรณ  พัชรมนตรี
2. นางสาวรักชนก  กุดนอก
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 1. นางสาววรนุช  ภูมิโคกรักษ์
2. นายวรเชษฐ์  เปไธสง
3. นางสาวสุกัญญา  แผนสมบูรณ์
 
1. นายธีรภัทร  ผลนา
2. นางพิมพาภรณ์  จันทรชัยศร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิราวัฒน์  แสวงสูงเนิน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  รอสูงเนิน
 
1. นายอำนวย  บูรณพันศักดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์โคกกรวด
2. นางสาวพรหมพร  สินขุนทด
 
1. นางสาวรัชนก  กุดนอก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนารีรพีพรรณ  ขันติวงศ์
 
1. นางสาวรักชนก  กุดนอก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 1. นายพลกฤษณ์  หวังค่ำกลาง
 
1. นางศญาดา  วงจันทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภาดา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไพลรัมย์
 
1. นางกรรณาภรณ์  สุดหอม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวพวงทอง  เจียรพันธ์พงษ์
 
1. นางกรรณาภรณ์  สุดหอม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิชา  เลิศสูงเนิน
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  โยแก้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธิชา  บรรจงปรุ
 
1. นางเกศสุดา  สุพรหม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดุมใหม่
 
1. นายธเนศ  โชรัมย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แยบสูงเนิน
2. เด็กหญิงทัตพิชา  วีระยุทธศิลป์
3. เด็กหญิงปิยาภัสร์  ถางสูงเนิน
 
1. นางสาวรัศมี  นราพล
2. นางปาริชาต  สุขเกษม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐิดา  มณีรุ่ง
2. นางสาวณิชนันทน์  เฉลิมพัฒนาพงศ์
3. นางสาวปพิชญา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวเกศสุดา  ธรรมภิรานนท์
2. นายเอกนันท์  ราชเกษร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวมัชฌิมา  ยามโสภา
2. นางสาวรัญชิดา  วันเที่ยง
3. นายอภิสิทธิ์  โรจนกร
 
1. นายชัยวัฒน์  พวงสมบัติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาวีร์  วิชาศรี
2. นางสาวธนพร  จันทสุวรรณ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  คุณาสวัสดิ์
 
1. นายจิรพัฒน์  กัลปภิญโญกุล
2. นางสาวเกศสุดา  ธรรมภิรานนท์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง 8 1. นายณัฐพงศ์  เจิมขุนทด
2. นางสาวธนภรณ์  ศรีวรสาร
3. นางสาวพลอยชมพู  พิมพ์ใหม่
 
1. นายชัยวัฒน์  พวงสมบัติ
2. นางเพ็ญนภา  ชนะชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สามสูงเนิน
2. เด็กชายนรภัทร  อัมพันศิริ
 
1. นางสาวศศกร  ไทยธานี
2. นางนารีย์  เถื่อนบำรุง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภิญญดา  เถยสูงเนิน
2. นางสาววิชญาพร  แดงโต
 
1. นายสายชล  นาคดิลก
2. นางจันทร์เพ็ญ  อุทุมทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มงคลชาติ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  แท่นทอง
3. เด็กหญิงวนิดา  โสมาลีย์
4. เด็กหญิงอลิษา  จารึกกลาง
5. เด็กหญิงเกศินี  สวยกลาง
 
1. นางสาวกรกนก  ดีมิตร
2. นางสาวณกมล  ราชสารี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง 5 1. นางสาวกรวิภา  หนากลาง
2. นางสาวญาณิศา  สังข์ศีรี
3. นางสาวรุ่งทิพย์  รัทธะรินทร์
4. นางสาวอภิญยา  คำดา
5. นางสาวเจษฎาพร  มากแก้ว
 
1. นางสาวกนกศรี  ผาสุข
2. นางสาวกรกนก  ดีมิตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกินกลาง
2. เด็กหญิงติชิลา  ดวงน้อย
3. เด็กหญิงพิมพ์อดิศา  ท่าพิมาย
4. เด็กหญิงวรกานต์  คำภา
5. เด็กหญิงอันดามัน  ปอสูงเนิน
 
1. นางสาวพรรณพนัชกร   เจนธนวิทย์
2. นางสาวนิอร   สิงห์นอก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มหามาตย์
2. นางสาวชมัยพร  ไวสูงเนิน
3. นางสาวปริมญาฎา  รัตตะคุ
4. นางสาวอรนาฎ   สุขศรีสูงเนิน
5. นางสาวอิสริยาภรณ์   มาลัย
 
1. นางสาวพรรณพนัชกร   เจนธนวิทย์
2. นางสาวณภัทร  ทานะสุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภูมิ  ธีระเกียรติดำรง
2. เด็กชายรัชชานนท์  หวัดสูงเนิน
3. เด็กชายสนธยา  ตั้นสูงเนิน
4. เด็กหญิงอรพินท์  สิงห์สุพรรณ
5. เด็กหญิงอรอุมา  รานอก
 
1. นางสาวนิอร  สิงห์นอก
2. นางสาวพรรณพนัชกร  เจนธนวิทย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิราชัย  อนันตกาล
2. นางสาวชัญญาพร  โชตินิกร
3. นายณัฐกานต์  สมบัติประเริฐ
4. นางสาวณัฐพร  พาขุนทด
5. นายทศวรรษ  โทแก้วถาวร
6. นางสาวทิวาพร  สุระพินิจ
7. นายธนวัฒน์  ยะปะพันธ์
8. นายธนวัฒน์  สุนทร
9. นางสาวนิชาภัทร  มานูญวงศ์
10. นางสาวปณัฐชาวดี  เตียนพลกรัง
11. นางสาวประสมทรัพย์  อินอ่อน
12. นางสาวปีนา  ดวงมะนี
13. นายปุณณ์  ศรีโชติ
14. นายพันธวัช   ชวดฉลุน
15. นางสาววิภาพร  ชมภูบุตร
16. นางสาวศศิธร  ปานมน
17. นายสมพร  ทองอ่อน
18. นายสาธิน  ชาญพินิจ
19. นายสายชล  รวมธรรม
20. นางสาวสุทธิวรรณ  จ้อยสูงเนิน
 
1. นายนฤชล  ทุมโคตร
2. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
3. นางบังอร  ชูศรียิ่ง
4. นางสาวกรกนก  ดีมิตร
5. นางสาวณกมล  ราชสารี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกมล  โนนพลกรัง
2. นายก้องเขมกุณห์  กรชัยยิ่งเจริญ
3. นายคชปกรณ์  ไสยรส
4. นางสาวชลธิชา  สินปรุ
5. นางสาวณัฐณิชา  ดุมขุนทด
6. นายณัฐนันท์  เทียนกระโทก
7. นายณัฐพนธ์  แถวเพชร
8. นายนรวีร์  ส่างกันจันทร์
9. นางสาวปิยะธิดา  จอมเกาะ
10. นางสาวพัชรารัชต์  ภูจีรปภา
11. นางสาวพิมพ์นารา  งวดสูงเนิน
12. นางสาวพิมพ์นิภา  ปวริศสุวรรณ
13. นายภูมิรินทร์  จงแต่งกลาง
14. นางสาววรญา  หมู่สะแก
15. นายวรรธนะ  แสงภูเขียว
16. นายศิริชัย  เจริญศรีศิริพงษ์
17. นายศุภกร  ชะแอกรัมย์
18. นางสาวอภิญญา  คามตะสีลา
19. นางสาวอมิตรา  ใจชอบ
20. นายอุกฤษฎ์  โนใหม่
 
1. นางสาวธิดาพร  เกราะกระโทก
2. นางสาววาสนา  เที่ยงสันเทียะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กรแก้ว
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง 8 1. นางสาวรุ่งนภา  ไกรแสน
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติพรอนันต์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายสุรัฐภูมิ  ลมขุนทด
 
1. นางสาวณภัทร  ทานะสุข
2. นางพรทิพย์  ทาสี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 10 1. นายปัณณวรรธ  เข้มข้น
2. นางสาววาสนา  เกิดสมบัติ
 
1. นางสาวณภัทร  ทานะสุข
2. นางสาวนิตยา  หอมพันนา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลสดา  หมื่นท่อง
2. นางสาวจินต์จุฑา  สาคร
3. นางสาวจิรวดี  ดาษขุนทด
4. นางสาวธัญมณี  วองขุนทด
5. นางสาวปานชีวา  พิไลแสงสุรีย์
6. นางสาวพิยะดา  แขค้างพลู
7. นางสาวรุจิภา  พักสันเทียะ
8. นางสาวศศิพิมพ์  คำสิงห์นอก
9. นางสาวศิริวิภา  พิมพ์แก้ว
10. นางสาวเกวลิน  เทียมพงษ์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
2. นางรุจิลดา  กาศรี
3. นางสาวพรทิพย์  แสนศรีแก้ว
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ติจันทึก
2. เด็กหญิงพิจิตรา  น้อยบุตร
 
1. นายยุทธชัย  พลสมบัติ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายรัฐศาสตร์  ยองสันเทียะ
2. นางสาวสุรีย์พร  ตัชธนานุสรณ์
 
1. นายนรเศรษฐ์  โนใหม่
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวน้ำทิพย์  ประกอบผล
 
1. นายบุญร่วม  รานอก
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาฑิตยา   รักษาแก้ว
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายจิรเดช  เชื้อผู้ดี
 
1. นายกำเพลิง  พันธุ์ดี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทราพร  จูมนอก
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายกิติคุณ  จ้อยสูงเนิน
 
1. นางสนิท  เอ็นดู
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัษฎาวุฒิ  นวมโคกสูง
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวพัฐสุดา  พลจันทึก
 
1. นายกำเพลิง  พันธุ์ดี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกษณ์  โปรดสูงเนิน
2. เด็กหญิงฐิติมา  นพผล
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
2. นายบุญร่วม  รานอก
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศศิธร  ดีสูงเนิน
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายธนกฤต  พงษ์สัมฤทธิ์
 
1. นายกำเพลิง  พันธุ์ดี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นายคุณากร  โคตรสงคราม
2. นายภวิศ  ศิลาไศลโศภิษฐ์
3. นายเกียรติศักดิ์  แดงสว่าง
 
1. นายบุญร่วม  รานอก
2. นางสนิท  เอ็นดู
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล  เกียนโคกกรวด
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิทักษ์  ละอองแก้ว
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมาริสา  สงค์โพธิ์กลาง
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันฐยา  กลิ่นขจร
2. นายปกรณ์  นัยวิกุล
3. นายพิทักษ์  ละอองแก้ว
4. นายภานุเดช  พัฒนะแสง
5. นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วัฒนพงศ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
2. นายฐิติภัทร  ชมกลาง
3. นายณัฐวุฒิ  อินจะบก
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันฐยา  กลิ่นขจร
2. นางสาวกีรติกาญจน์  ภูจันทึก
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เลือดขุนทด
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทียนชัยมงคล
5. นางสาวจิติมา  วรรณศรี
6. เด็กหญิงชลนิกา  ประทุมวงศ์
7. นางสาวชวิตาภรณ์  ก้านขุนทด
8. เด็กหญิงดุสิตา  ชาญนอก
9. เด็กหญิงธนพร  ชาญสูงเนิน
10. นายธนพล  เกียนโคกกรวด
11. นายธนโชติ  อินทมาตย์
12. นางสาวนริศรา  สำนักโนน
13. เด็กหญิงนลินนิภา  สมตุล
14. เด็กหญิงนิศารัตน์  ชุบขุนทด
15. นางสาวบุญญรัตน์  ศิริพงศ์
16. นางสาวบุษยารัตน์  ถาวรกาย
17. นายปกรณ์  นัยวิกูล
18. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สุขจิตต์
19. เด็กหญิงปัญทิตา  สินทะรมย์
20. เด็กหญิงปาริสา  เชื้อชาติ
21. เด็กชายพชรดนย์  แสงแก้ว
22. เด็กหญิงพรหมพร  แฟสันเทียะ
23. นางสาวพัชชา  วิไดสูงเนิน
24. นายพิทักษ์  ละอองแก้ว
25. นางสาวพิมพ์ชนก  อินทะสอน
26. เด็กหญิงภัทรวดี  สินทะรมย์
27. เด็กหญิงภัทราภา  เจิมขุนทด
28. นายภานุเดช  พัฒนะแสง
29. นางสาวมาริสา  สงค์โพธิ์กลาง
30. นางสาวศุภิสรา  ฟุ้งทศธรรม
31. นางสาวสรชา  บุญนิธิ
32. เด็กชายสืบสกุล  เพ็ชรจะบก
33. เด็กหญิงสุณัฎฐา  เสาวพันธ์
34. นางสาวสุธาทิพย์  กรีชาลี
35. เด็กชายอาโย  ชูหมื่นไวย์
36. เด็กหญิงเกวลิน  บุญรัชนิกร
37. นางสาวเก็จมณี  อวนศรี
38. นางสาวเบญจมาพร  ยานเจริญ
39. นางสาวโพธิดา  มาเทศ
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาตื  แห้งขุนทด
3. นายเจนณรงค์   บัตรสูงเนิน
4. นางสาวปัญญาพร   เทศสูงเนิน
5. นายฐิติภัทร  ชมกลาง
6. นายณัฐวุฒิ  อินจะบก
7. นายสุรัช  พจน์ฉิมพลี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอาทิตย์  หานุวงศ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสาธิน  ชาญพินิจ
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิยดา  ไข่กระโทก
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมาริสา  สงค์โพธิ์กลาง
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมาโนช  โนนสูงเนิน
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐณรี  เลิศศรีศิลป์
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชมพูนุช  เปรี่ยมนอง
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมาโนช  โนนสูงเนิน
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.2 เงิน 7 1. นางสาวรุ่งนภา  ไกรแสน
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  กลางเมือง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขแจ่มใส
3. เด็กหญิงปวริศรา  จันทีนอก
4. เด็กหญิงปิยะนุช  บุตรสิริ
5. เด็กหญิงมรปรียา  หอมอ่อน
6. เด็กหญิงรวิสรา  สืบจะบก
7. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีพรรณ
8. เด็กหญิงสุทธิดา  โสภักดี
 
1. นางสาวพนิดา  บุญทรัพย์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนภสร  สามัคคี
 
1. นางกฤษดา  ลิ้มพงษา
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวญาณัท   พันธ์ประชากุล
 
1. นางบุษบง  ค้าขาย
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรโคกกรวด
 
1. นางสาวกนกอร  จันทรจิต
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวอุษณีย์  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางสิรินทร์ชญา  บุณยเกียรติ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐกฤตา  กะลาม
2. นางสาวตันติยากรณ์  ขิงชัย
3. นางสาวสิริโสภา  ชาญวิชิต
4. นางสาวอภิญญา  กมลกลาง
5. นางสาวอาภัสรา  บุญศิริกาญจน์
 
1. นางบุษบง  ค้าขาย
2. นางวรัญพัชร์  ปั่นสันเทียะ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ดาวประดับวงษ์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  ปาละวงษ์
 
1. นางสาวธิดาพร  มุละชิวะ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา  เชื้อทอง
2. นายธนารักษ์  โภชนะคง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ล้อประโคน
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชชา  เอกประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนัดชา  แก้วอาจ
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทะวงษา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฎฐ์กานต์  ตรีสัตย์
2. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรสูงเนิน
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทะวงษา
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวธิดารัตน์  ธีระรัตนะนุสิทธิ์
2. นางสาวสุชัญญา  อุน้อย
 
1. นางสาวกาญจนา  ผิวขำ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกนกพร  รอดวินิจ
2. นายชัชวาลย์  เดชกลาง
3. นางสาวปริณดา  เอี่ยมสะอาด
4. นางสาวศยามล  ดวงมงคลสิริ
5. นายอาทิตย์  นาคสมบูรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ผิวขำ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภจิรา  พรหมคช
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  หาญนอก
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐณรี  เลิศศรีศิลป์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  อุตมะพงศ์
 
1. นางสาวบัวคำ  จำปา
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวศรุตา  สายขุนทด
 
1. นางนิภาพร  จันทร์อาภาท
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐวัฒน์   อ่อนบัตร
2. เด็กชายปนินัท  เปรี่ยมทอง
 
1. นางสาวรักชนก   กุดนอก
2. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นายจักรภัทร  วันหวัง
2. เด็กหญิงพิยดา  แก้วประกาย
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมมณี  สุวรรณ์ดวง
2. เด็กชายโชคชัย  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวรักชนก   กุดนอก
2. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชิษณุชา  โจณสิทธิ์
2. นางสาวสุวิชาดา  ดาษจันทึก
 
1. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  เคนวิเศษ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   อรุนันท์
 
1. นางสาวรักชนก   กุดนอก
2. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายบพิตร  จันทอุทัย
2. นายพัชรพล  สุขนิ่มแสงนวล
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวพรชิตา  ลมสูงเนิน
2. นางสาวอภิสมา  ฉิมปรุ
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เข็มมา
2. เด็กหญิงทตพร  มั่งมี
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวเกวลิน  ทองพรมราช
2. นางสาวแก้ววิกาญจน์  ช่อตะขบ
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายศิรวุฒิ  มะลิใหม่
2. นายศุภณัฐ  จันทรังษี
 
1. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายกรินทร์  ชวนขุนทด
2. นางสาวณัชชารีย์  ศุภวัตรชินพงษ์
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
102 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิตพงศ์  นุชสวัสดิ์
2. เด็กชายยศวรรธน์  ชาญสูงเนิน
3. เด็กชายวรปรัชญ์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นางปาริชาต  สุขเกษม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันติชา  เนาว์ประเสริฐ
2. นางสาวพิชญาภรณ์  เชาว์พลกรัง
3. นางสาววนิดา   บดสูงเนิน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อุทุมทอง
2. นางธนัญญาภรณ์  ดวงกางใต้
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือสูงเนิน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สมบูรณ์นอก
3. เด็กหญิงพรรณศิริ  พึ่งงาม
 
1. นางสาววาสนา   เที่ยงสันเทียะ
2. นางพรทิพย์  ทาสี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวธนัชกรณ์  ทองนานัปการ
2. นางสาวศวิตา  ทูขุนทด
3. นางสาวเยาวลักษณ์  นาคมณี
 
1. นางธนัญญาภรณ์  ดวงกางใต้
2. นางสาววาสนา   เที่ยงสันเทียะ