สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนภสร  สามัคคี
 
1. นางกฤษดา  ลิ้มพงษา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวอุษณีย์  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางสิรินทร์ชญา  บุณยเกียรติ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐกฤตา  กะลาม
2. นางสาวตันติยากรณ์  ขิงชัย
3. นางสาวสิริโสภา  ชาญวิชิต
4. นางสาวอภิญญา  กมลกลาง
5. นางสาวอาภัสรา  บุญศิริกาญจน์
 
1. นางบุษบง  ค้าขาย
2. นางวรัญพัชร์  ปั่นสันเทียะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภจิรา  พรหมคช
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  หาญนอก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐณรี  เลิศศรีศิลป์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  อุตมะพงศ์
 
1. นางสาวบัวคำ  จำปา