สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นนท์นอก
 
1. นางสุกานดา  วิทโยปกรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวกนกพรรณ  ภูไสยา
 
1. นางสาวสุวิตดา  ทาสันเทียะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวอันนา  หอมหวล
 
1. นางสาวภาวิดา  พลจันทึก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาววลิษา  ธงฉิมพลี
 
1. นางดาราพร  รอดพยันต์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิราวัฒน์  แสวงสูงเนิน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  รอสูงเนิน
 
1. นายอำนวย  บูรณพันศักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนารีรพีพรรณ  ขันติวงศ์
 
1. นางสาวรักชนก  กุดนอก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวพวงทอง  เจียรพันธ์พงษ์
 
1. นางกรรณาภรณ์  สุดหอม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายกิติคุณ  จ้อยสูงเนิน
 
1. นางสนิท  เอ็นดู
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศศิธร  ดีสูงเนิน
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนภสร  สามัคคี
 
1. นางกฤษดา  ลิ้มพงษา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวอุษณีย์  ใช้ฮวดเจริญ
 
1. นางสิรินทร์ชญา  บุณยเกียรติ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐกฤตา  กะลาม
2. นางสาวตันติยากรณ์  ขิงชัย
3. นางสาวสิริโสภา  ชาญวิชิต
4. นางสาวอภิญญา  กมลกลาง
5. นางสาวอาภัสรา  บุญศิริกาญจน์
 
1. นางบุษบง  ค้าขาย
2. นางวรัญพัชร์  ปั่นสันเทียะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภจิรา  พรหมคช
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  หาญนอก
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐณรี  เลิศศรีศิลป์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  อุตมะพงศ์
 
1. นางสาวบัวคำ  จำปา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายบพิตร  จันทอุทัย
2. นายพัชรพล  สุขนิ่มแสงนวล
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เข็มมา
2. เด็กหญิงทตพร  มั่งมี
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ