สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฎฐ์กานต์  ตรีสัตย์
2. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรสูงเนิน
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทะวงษา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวธิดารัตน์  ธีระรัตนะนุสิทธิ์
2. นางสาวสุชัญญา  อุน้อย
 
1. นางสาวกาญจนา  ผิวขำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกนกพร  รอดวินิจ
2. นายชัชวาลย์  เดชกลาง
3. นางสาวปริณดา  เอี่ยมสะอาด
4. นางสาวศยามล  ดวงมงคลสิริ
5. นายอาทิตย์  นาคสมบูรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ผิวขำ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวศรุตา  สายขุนทด
 
1. นางนิภาพร  จันทร์อาภาท