สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิประภา  โมงขุนทด
 
1. นางสุกานดา  วิทโยปกรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายบุญช่วย  ธงสันเทียะ
2. นางสาวอธิตญา  เพชรเรืองประทีป
 
1. นายชัยสิทธิ์  สุวรรณทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพลภัทร  ถีสูงเนิน
2. เด็กหญิงอริญรดา  เกาะสูงเนิน
 
1. นางกนกอร  ขอย้ายกลาง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายธนดล   น้อมสูงเนิน
2. เด็กชายธนภัทร  นุชแดง
3. เด็กหญิงอาทิตญา  มีมาก
 
1. นางดวงรัตน์  พวงสมบัติ
2. นางสาวปุญชรัสมิ์  สุระทศ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภูริชญา  สมสันเทียะ
2. เด็กชายวิษณุ  จันทรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เดชาพัฒนสกุล
 
1. นางยุพาวรรณ  พัชรมนตรี
2. นางสาวรักชนก  กุดนอก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภาดา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไพลรัมย์
 
1. นางกรรณาภรณ์  สุดหอม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิชา  เลิศสูงเนิน
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  โยแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวมัชฌิมา  ยามโสภา
2. นางสาวรัญชิดา  วันเที่ยง
3. นายอภิสิทธิ์  โรจนกร
 
1. นายชัยวัฒน์  พวงสมบัติ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 10 1. นายปัณณวรรธ  เข้มข้น
2. นางสาววาสนา  เกิดสมบัติ
 
1. นางสาวณภัทร  ทานะสุข
2. นางสาวนิตยา  หอมพันนา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ติจันทึก
2. เด็กหญิงพิจิตรา  น้อยบุตร
 
1. นายยุทธชัย  พลสมบัติ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายรัฐศาสตร์  ยองสันเทียะ
2. นางสาวสุรีย์พร  ตัชธนานุสรณ์
 
1. นายนรเศรษฐ์  โนใหม่
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาฑิตยา   รักษาแก้ว
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทราพร  จูมนอก
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวพัฐสุดา  พลจันทึก
 
1. นายกำเพลิง  พันธุ์ดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิยดา  ไข่กระโทก
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐณรี  เลิศศรีศิลป์
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.2 เงิน 7 1. นางสาวรุ่งนภา  ไกรแสน
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฎฐ์กานต์  ตรีสัตย์
2. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรสูงเนิน
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทะวงษา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวธิดารัตน์  ธีระรัตนะนุสิทธิ์
2. นางสาวสุชัญญา  อุน้อย
 
1. นางสาวกาญจนา  ผิวขำ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกนกพร  รอดวินิจ
2. นายชัชวาลย์  เดชกลาง
3. นางสาวปริณดา  เอี่ยมสะอาด
4. นางสาวศยามล  ดวงมงคลสิริ
5. นายอาทิตย์  นาคสมบูรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ผิวขำ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวศรุตา  สายขุนทด
 
1. นางนิภาพร  จันทร์อาภาท
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  เคนวิเศษ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   อรุนันท์
 
1. นางสาวรักชนก   กุดนอก
2. นางสาวศจีรัตน์  นิลบรรพต
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวพรชิตา  ลมสูงเนิน
2. นางสาวอภิสมา  ฉิมปรุ
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวเกวลิน  ทองพรมราช
2. นางสาวแก้ววิกาญจน์  ช่อตะขบ
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายกรินทร์  ชวนขุนทด
2. นางสาวณัชชารีย์  ศุภวัตรชินพงษ์
 
1. นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
2. นายนิคม  หอมสมบัติ