สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  ฉิมโคกกรวด
 
1. นางพรทิพย์  มะปะโท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   ฮุยสุสดี
 
1. นายศราวุฒิ  พุทธบุรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 1. เด็กชายธราดล  อัยลา
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  ปุราถาเน
 
1. นายกิติกร  พิลาสมบัติ
2. นายสุรพงษ์  เปล่งรัศมี