สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สู่สุข
2. เด็กชายษมาพล   จ้ายนอก
 
1. นางสุภาวดี  ตระกูลวงษ์
2. นายยุทธพงษ์  ศรีหาพล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นายจิรวัฒน์   วงษ์ดี
2. นายปุณยวีร์   จิรกุลประเสริฐ
 
1. นางเกศสุดา  บุญฤทธิ์
2. นางสาวทิวาพร  พวนกิ่ง