สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13.75 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์   มาแสงวันทอง
 
1. นายชวลิต  เอนกเวียง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฐพงศ์    สุธรรมโน
 
1. นางสมศรี  บุญยัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายศิลา   ตั้งวนิชกุล
 
1. นางสาวปราณี  แนบพุดซา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 1. นายพงศธร   หลงเจริญ
 
1. นางทัศนีย์  พิมพ์ปรุ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤศ    มีโพธิ์
 
1. นายภุมรินทร์  รอสูงเนิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชารีย์   รักษาสุวรรณ
 
1. นายภุมรินทร์  รอสูงเนิน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.25 ทอง 5 1. นางสาวนภษร  จริงวัฒนเศรษฐ
 
1. นางสาวอนุสรา   สัตตะพันธ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   อมรรัตนสิริโชค
 
1. นางสาวอภิญญา  แจ่มเจริญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนสรณ์   ศิริรัตนพงษ์
2. เด็กชายรวิชญ์   หินสูงเนิน
 
1. นางสาวอภิญญา  แจ่มเจริญ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สู่สุข
2. เด็กชายษมาพล   จ้ายนอก
 
1. นางสุภาวดี  ตระกูลวงษ์
2. นายยุทธพงษ์  ศรีหาพล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นายจิรวัฒน์   วงษ์ดี
2. นายปุณยวีร์   จิรกุลประเสริฐ
 
1. นางเกศสุดา  บุญฤทธิ์
2. นางสาวทิวาพร  พวนกิ่ง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพดล   ใจเปี่ยม
2. เด็กชายสถิตย์   อิตเสะ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ทรวงโพธิ์
 
1. นายพจน์มงคล  ผาดรุ่งเรือง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  กุลนา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมล  ฤทธิ์สันเทียะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แฝงด่านกลาง
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จำปา
4. เด็กหญิงภูสุดา  จินดาบริสุทธิ์
5. เด็กหญิงอติกานต์  วงชมภู
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ   จักรแก้ว
 
1. นายพจน์มงคล  ผาดรุ่งเรือง
2. นางเกศสุดา  บุญฤทธิ์
3. นางกาญจนธัช  สวัสดี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 56.88 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกฤติมา   ปรุงกระโทก
2. นางสาวภัทราวดี   แสดใหม่
3. นายภูริเดช  ชื่นกระโทก
4. นางสาวสุชัญญา   ลีโสม
5. นายสุเมธ  วงศ์แก้ว
6. นางสาวเกษราภรณ์  เหมือนเงิน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  กุลนา
2. นางเกศสุดา  บุญฤทธิ์
3. นายพจน์มงคล  ผาดรุ่งเรือง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชญา   เขียนพลกรัง
2. นางสาวพิลาวรรณ   สาลีอ่อน
3. นางสาวศศิตา  ชุนเกาะ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  กุลนา
2. นายพจน์มงคล  ผาดรุ่งเรือง