สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13.75 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์   มาแสงวันทอง
 
1. นายชวลิต  เอนกเวียง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายศิลา   ตั้งวนิชกุล
 
1. นางสาวปราณี  แนบพุดซา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 1. นายพงศธร   หลงเจริญ
 
1. นางทัศนีย์  พิมพ์ปรุ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 56.88 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกฤติมา   ปรุงกระโทก
2. นางสาวภัทราวดี   แสดใหม่
3. นายภูริเดช  ชื่นกระโทก
4. นางสาวสุชัญญา   ลีโสม
5. นายสุเมธ  วงศ์แก้ว
6. นางสาวเกษราภรณ์  เหมือนเงิน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  กุลนา
2. นางเกศสุดา  บุญฤทธิ์
3. นายพจน์มงคล  ผาดรุ่งเรือง