สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤศ    มีโพธิ์
 
1. นายภุมรินทร์  รอสูงเนิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชารีย์   รักษาสุวรรณ
 
1. นายภุมรินทร์  รอสูงเนิน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.25 ทอง 5 1. นางสาวนภษร  จริงวัฒนเศรษฐ
 
1. นางสาวอนุสรา   สัตตะพันธ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   อมรรัตนสิริโชค
 
1. นางสาวอภิญญา  แจ่มเจริญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพดล   ใจเปี่ยม
2. เด็กชายสถิตย์   อิตเสะ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ทรวงโพธิ์
 
1. นายพจน์มงคล  ผาดรุ่งเรือง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  กุลนา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมล  ฤทธิ์สันเทียะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แฝงด่านกลาง
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จำปา
4. เด็กหญิงภูสุดา  จินดาบริสุทธิ์
5. เด็กหญิงอติกานต์  วงชมภู
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ   จักรแก้ว
 
1. นายพจน์มงคล  ผาดรุ่งเรือง
2. นางเกศสุดา  บุญฤทธิ์
3. นางกาญจนธัช  สวัสดี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชญา   เขียนพลกรัง
2. นางสาวพิลาวรรณ   สาลีอ่อน
3. นางสาวศศิตา  ชุนเกาะ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  กุลนา
2. นายพจน์มงคล  ผาดรุ่งเรือง