สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หมายถมกลาง
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชลธิชา  บัวเกลี้ยง
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  สังข์พิมพ์
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจันทกานต์  ขีดดอน
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงหัทยา  สวยครบุรี
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวอริสา  ดอนเทพพล
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  เล็กกระโทก
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวดวงพร  กุฏสำโรง
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงอุทุมพร  ชันกระโทก
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
2. พระภัทรภณ  ภัทรญาโณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวกิตติยาณี  ประคองพวก
2. นางสาวชญานิศ  อาษานาม
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
2. พระภัทรภณ  ภัทรญาโณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายธีรชาติ  บัวครบุรี
2. เด็กชายสุประจิตร  เพชรดอน
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
2. พระภัทรภณ  ภัทรญาโณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวสุดารัตน์  พึ่งครบุรี
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปนัดดา  จ้อกระโทก
 
1. นายพจพร  เพียงกะโทก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนพสร  รอดศรีสมุทร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาญกระโทก
 
1. นายพจพร  เพียงกะโทก
2. นางสาววราพร  องอาจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์วิมล  อะโนศรี
 
1. นางสาววราพร  องอาจ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 48.69 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัณยวิตย์  พุ่มไสวธนากุล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ชุ่มจังหรีด
 
1. นายบัณฑิต  บำ้สันเทียะ
2. นางเกษราพร  อรุณปิยเศรษฐ์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ขาวศรี
2. เด็กชายสรศักดิ์  บุญเพิ่ม
 
1. นายอนิรุทธ์  อนุรักษ์
2. นายนฤพงศ์  ฉูดกระโทก
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  นัยเนตร
2. นายศตวรรษ  พรหมภูวัลย์
 
1. นายอนิรุทธ์  อนุรักษ์
2. นายนฤพงศ์  ฉูดกระโทก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริสรา  ฝุ่นกระโทก
 
1. นางสาววิภาพร  แชกระโทก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ชุมกระโทก
2. เด็กหญิงวาสนา  พระพราย
 
1. นางสาววิภาพร  แชกระโทก
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดวงเดือน
 
1. นางสาววิภาพร  แชกระโทก
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายทัศนัย  มวยกระโทก
 
1. นางสาววิภาพร  แชกระโทก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติวุฒน์  คำโพนงาม
2. เด็กชายธีรภัทร  ด้วงพลับ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ไทยจังหรีด
4. เด็กชายวทัญญู  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ปืนกระโทก
6. เด็กชายอภิรักษ์  รัตนธรินทร์
 
1. นายชลาพล  ลาภมาก
2. นายกฤษฎ์  เต่พิมาย
3. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 4 1. นายณัฐพล  หุ่มกระโทก
2. นายธราดล  ฟองทุม
3. นายธีระภัทร์  เกียบสันเทียะ
4. นางสาวบวรลักษณ์  ห่อมกระโทก
5. นางสาวพัชราภรณ์  พงศ์พันธุ์เหนือ
6. นายอัมรินทร์  จันผกา
 
1. นายชลาพล  ลาภมาก
2. นายกฤษฎ์  เต่พิมาย
3. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  เสือครบุรี
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวกฤษณา  เดชพร
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวนันท์  เวกระโทก
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณฑกานร์  ปานจุ้ยพะเนา
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  ด่านขุนทด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 5 1. นางสาวกิตติโสภา  ประคองพวก
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  ด่านขุนทด
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.6 เงิน 4 1. นายธนวิชญ์  ลาภกระโทก
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.75 เงิน 4 1. นางสาวพรรณภษา  ขอฟุ้งกลาง
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณิชากร  เสนมิม
2. เด็กชายอภิสร  อิ่มกระโทก
 
1. นางสาวศรัณยา  สีพบ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายวีรภัทร  ชาญกระโทก
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เกตุงาม
3. เด็กหญิงสโรชา  นามเกษม
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
2. นางสาวเจนจิรา  เชยครบุรี
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวจันทร์กานต์  ขีดดอน
2. นางสาวฉันทนา  ไผผักแว่น
3. นางสาวสุดารัตน์  พึ่งครบุรี
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
2. นางสาวเจนจิรา  เชยครบุรี
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  ด้วงพลับ
2. เด็กชายวทัญญู  แซ่ตัง
 
1. นายปราการ  ดงกลาง
2. นางวรรณภา  ณ ระนอง
 
36 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิวาพร  แซดกระโทก
2. นางสาวพัชรินทร์  ชันกระโทก
3. นางสาวํณัฐพร  นารินรักษ์
 
1. นางวรรณภา  ณ ระนอง
2. นายปราการ  ดงกลาง
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายธนวัฒน์  รามมานี
2. นายเทพประทาน  กาญจนขุนดี
 
1. นายปราการ  ดงกลาง
2. นางวรรณภา  ณ ระนอง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรัชญา  สิทธิโภชน์
2. เด็กหญิงปริษา  เยาว์สูงเนิน
3. เด็กชายสมเดช  เชิดกลาง
 
1. นางขนิษฐา  เทียมครบุรี
2. นายชุมพล  เทียมครบุรี
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัฐมน  นอบครบุรี
2. นางสาวนิภาพร  เคลื่อนสูงเนิน
3. นางสาวสุภาวดี  แนะกระโทก
 
1. นางขนิษฐา  เทียมครบุรี
2. นายชุมพล  เทียมครบุรี
 
40 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอินทิรา  รนกระโทก
2. นางสาวเพ็ญพิชชา   แขมเกษม
3. นางสาวโสภา  งามวิไลย์
 
1. นางขนิษฐา  เทียมครบุรี
2. นายชุมพล  เทียมครบุรี
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิกานต์  คุ้มกระโทก
2. นายสุรเมธ  เพชรเปล่งสี
3. นายอภิสิทธิ์  อุ้ยกระโทก
 
1. นางสาวประทุม  ศรีวิทักษ์
2. นางขนิษฐา  เทียมครบุรี