สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายวีรภัทร  ชาญกระโทก
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เกตุงาม
3. เด็กหญิงสโรชา  นามเกษม
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
2. นางสาวเจนจิรา  เชยครบุรี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวจันทร์กานต์  ขีดดอน
2. นางสาวฉันทนา  ไผผักแว่น
3. นางสาวสุดารัตน์  พึ่งครบุรี
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
2. นางสาวเจนจิรา  เชยครบุรี