สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 4 1. นายณัฐพล  หุ่มกระโทก
2. นายธราดล  ฟองทุม
3. นายธีระภัทร์  เกียบสันเทียะ
4. นางสาวบวรลักษณ์  ห่อมกระโทก
5. นางสาวพัชราภรณ์  พงศ์พันธุ์เหนือ
6. นายอัมรินทร์  จันผกา
 
1. นายชลาพล  ลาภมาก
2. นายกฤษฎ์  เต่พิมาย
3. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวกฤษณา  เดชพร
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.6 เงิน 4 1. นายธนวิชญ์  ลาภกระโทก
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.75 เงิน 4 1. นางสาวพรรณภษา  ขอฟุ้งกลาง
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์