สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชลธิชา  บัวเกลี้ยง
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  สังข์พิมพ์
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงอุทุมพร  ชันกระโทก
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
2. พระภัทรภณ  ภัทรญาโณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายธีรชาติ  บัวครบุรี
2. เด็กชายสุประจิตร  เพชรดอน
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
2. พระภัทรภณ  ภัทรญาโณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวสุดารัตน์  พึ่งครบุรี
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนพสร  รอดศรีสมุทร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาญกระโทก
 
1. นายพจพร  เพียงกะโทก
2. นางสาววราพร  องอาจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริสรา  ฝุ่นกระโทก
 
1. นางสาววิภาพร  แชกระโทก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ชุมกระโทก
2. เด็กหญิงวาสนา  พระพราย
 
1. นางสาววิภาพร  แชกระโทก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายทัศนัย  มวยกระโทก
 
1. นางสาววิภาพร  แชกระโทก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 4 1. นายณัฐพล  หุ่มกระโทก
2. นายธราดล  ฟองทุม
3. นายธีระภัทร์  เกียบสันเทียะ
4. นางสาวบวรลักษณ์  ห่อมกระโทก
5. นางสาวพัชราภรณ์  พงศ์พันธุ์เหนือ
6. นายอัมรินทร์  จันผกา
 
1. นายชลาพล  ลาภมาก
2. นายกฤษฎ์  เต่พิมาย
3. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวกฤษณา  เดชพร
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.6 เงิน 4 1. นายธนวิชญ์  ลาภกระโทก
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.75 เงิน 4 1. นางสาวพรรณภษา  ขอฟุ้งกลาง
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์