สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติวุฒน์  คำโพนงาม
2. เด็กชายธีรภัทร  ด้วงพลับ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ไทยจังหรีด
4. เด็กชายวทัญญู  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ปืนกระโทก
6. เด็กชายอภิรักษ์  รัตนธรินทร์
 
1. นายชลาพล  ลาภมาก
2. นายกฤษฎ์  เต่พิมาย
3. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  เสือครบุรี
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวนันท์  เวกระโทก
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณฑกานร์  ปานจุ้ยพะเนา
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  ด่านขุนทด