สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์วิมล  อะโนศรี
 
1. นางสาววราพร  องอาจ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  นัยเนตร
2. นายศตวรรษ  พรหมภูวัลย์
 
1. นายอนิรุทธ์  อนุรักษ์
2. นายนฤพงศ์  ฉูดกระโทก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติวุฒน์  คำโพนงาม
2. เด็กชายธีรภัทร  ด้วงพลับ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ไทยจังหรีด
4. เด็กชายวทัญญู  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ปืนกระโทก
6. เด็กชายอภิรักษ์  รัตนธรินทร์
 
1. นายชลาพล  ลาภมาก
2. นายกฤษฎ์  เต่พิมาย
3. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  เสือครบุรี
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวนันท์  เวกระโทก
 
1. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณฑกานร์  ปานจุ้ยพะเนา
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  ด่านขุนทด
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิวาพร  แซดกระโทก
2. นางสาวพัชรินทร์  ชันกระโทก
3. นางสาวํณัฐพร  นารินรักษ์
 
1. นางวรรณภา  ณ ระนอง
2. นายปราการ  ดงกลาง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรัชญา  สิทธิโภชน์
2. เด็กหญิงปริษา  เยาว์สูงเนิน
3. เด็กชายสมเดช  เชิดกลาง
 
1. นางขนิษฐา  เทียมครบุรี
2. นายชุมพล  เทียมครบุรี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัฐมน  นอบครบุรี
2. นางสาวนิภาพร  เคลื่อนสูงเนิน
3. นางสาวสุภาวดี  แนะกระโทก
 
1. นางขนิษฐา  เทียมครบุรี
2. นายชุมพล  เทียมครบุรี
 
10 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอินทิรา  รนกระโทก
2. นางสาวเพ็ญพิชชา   แขมเกษม
3. นางสาวโสภา  งามวิไลย์
 
1. นางขนิษฐา  เทียมครบุรี
2. นายชุมพล  เทียมครบุรี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิกานต์  คุ้มกระโทก
2. นายสุรเมธ  เพชรเปล่งสี
3. นายอภิสิทธิ์  อุ้ยกระโทก
 
1. นางสาวประทุม  ศรีวิทักษ์
2. นางขนิษฐา  เทียมครบุรี