สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง
 
1. นางดอกไม้  ศรีนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สวนหนองปลิง
 
1. นางสุพรรณี  หมั่นกลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงอารียา  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประจง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศุภมาสมงคล
 
1. นางกันยารัตน์  ทัดวรพงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  กาเวสูง
2. เด็กชายธนภัทร  นาดี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประจง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวริทธ์  คเชนทร์ชาติ
 
1. นางสาวทิพากร  ลมสูงเนิน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  นนทะนำ
2. เด็กหญิงวรางคณา  วรรธนผล
 
1. นางสาวพวงเพชร  แป้นนอก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอริยา  พาเจริญ
 
1. นางสาวทิพากร  ลมสูงเนิน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงจามณี  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงภคพร  ศิริจิตร
 
1. นางสาวทิพากร  ลมสูงเนิน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย
 
1. นางสาวพวงเพชร  แป้นนอก
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงดาราวดี  คงบุญวาสน์
2. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ถาพิลา
3. เด็กหญิงอริศรา  อายุพัด
 
1. นางสุธางศ์รัตน์  คำสมัย
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  วงค์คำจันทร์
2. เด็กหญิงธัญญาพร  อุปปาจันโท
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ลิขิตทวีโชค
 
1. นายนาวี  การปลูก
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พรแสน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จอมคำสิงห์
3. เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก
 
1. นางสาวพิชยา  พืชนอก
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 26.82 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพีรวิชญ์  สิงห์คำ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทานทอด
 
1. นายนาวี  การปลูก
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายนันทวัฒน์  การปลูก
2. เด็กชายเทียนทองชัย  คิดเห็น
 
1. นายนาวี  การปลูก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎา  ศิริหงษ์
2. เด็กชายจาตุรันต์  ดีโสภามาตร
3. เด็กชายธีรภัทร  เจนกลาง
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พันโนลาด
5. เด็กชายอัมรินทร์  บุญภักดี
 
1. นายวิชิต  มารศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงกันติชา  ซีแมน
2. เด็กหญิงพิยสุดา  ธงภักดิ์
3. เด็กหญิงภคมน  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงวิรัญญา  จันคำ
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุ่นอก
 
1. นายวิชิต  มารศรี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพคาทรัพย์
 
1. นางหทัยวรรณ  นาดี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อักวะรัง
2. เด็กชายเจษฏาภรณ์  นาดี
 
1. นายอนุกูล  ทัดวรพงศ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันธิมา  พลเรือง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ไม้ดี
3. เด็กหญิงณัฐศิริ  ธุระธรรม
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันใต้
5. เด็กหญิงธันยพร  นิลนนท์
6. เด็กหญิงพิชญาภา  เข็มทอง
7. เด็กหญิงมุกมณี  โลห์นารายณ์
8. เด็กหญิงสิรินภา  การนอก
9. เด็กหญิงอภิชญา  การค้า
10. เด็กหญิงโสภิตา  เครือแก่นแก้ว
 
1. นายชัยสิทธิ์  ชิมโพธิ์คลัง
2. นายอนุกูล  ทัดวรพงศ์
3. นายวิชิต  มารศรี
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ต่ายยิ่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พุทธชาติ
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  แสนภูมี
4. เด็กหญิงวทันยา  ภูมิขุนทด
5. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  รัตนอนันต์
6. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  พนันชัย
7. เด็กหญิงแอริสา  ปุยคำ
 
1. นายเจษฎา  จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายกฤษณ์  ทองพันธ์
3. นายพงษ์พันธ์  ศรีสุวรรณ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุพชาติ
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ดอนประสิม
3. เด็กชายธนา  ภูวงเดือน
4. เด็กหญิงธารทิพย์  เหลืองเจริญ
5. เด็กหญิงนีรชา  บุญเหลือ
6. เด็กชายวัฒนชัย  ทองพรม
7. เด็กชายศรายุทธ  ปัดถาวัน
8. เด็กหญิงศิริยากร  ฮาตบุตร
9. เด็กชายศุทธิกร  วิวาโค
10. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ชัยปัญญา
 
1. นายเจษฎา  จิระสวัสดิ์พงศ์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  จิรเจษฎา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จอดนอก
 
1. นางสาวดารารัตน์  ชาวสวน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงยูถิกา  จิววิวัฒน์เสถียน
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงอโณทิยา  อินทร์ใหม่
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ขอนบกลาง
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.16 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัชราภา  ปักโกติโย
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนสายหยุด
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ไทยแท้
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 43.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  ปัจจัยนุกูล
 
1. นางสาวเกวลี  กิ่งนอก
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 53.4 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุรสีหนารถ  วงศ์ดิษฐ์
 
1. นางสาวเกวลี  กิ่งนอก
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธิติญา  ศักดิ์กุลพิทักษ์
 
1. นางสุกัญญา  ขีดเข้ม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี
 
1. นางสุกัญญา  ขีดเข้ม
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ประทุมแสง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง
3. เด็กหญิงพัทธีรา  เล่ห์กล
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประจง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎาวุธ  ภูพรรณา
2. เด็กชายภูมิรินทร์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพร้อมทอง  สาลีพวง
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชาปัญญา
 
1. นายชนินทร์  วงศ์อินจันทร์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริประภา  บุญธรรมมา
2. เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรกนก  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงอังคณา  ไชยนอก
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา