สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 43.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  ปัจจัยนุกูล
 
1. นางสาวเกวลี  กิ่งนอก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 53.4 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุรสีหนารถ  วงศ์ดิษฐ์
 
1. นางสาวเกวลี  กิ่งนอก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธิติญา  ศักดิ์กุลพิทักษ์
 
1. นางสุกัญญา  ขีดเข้ม