สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สวนหนองปลิง
 
1. นางสุพรรณี  หมั่นกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศุภมาสมงคล
 
1. นางกันยารัตน์  ทัดวรพงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวริทธ์  คเชนทร์ชาติ
 
1. นางสาวทิพากร  ลมสูงเนิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  นนทะนำ
2. เด็กหญิงวรางคณา  วรรธนผล
 
1. นางสาวพวงเพชร  แป้นนอก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอริยา  พาเจริญ
 
1. นางสาวทิพากร  ลมสูงเนิน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงดาราวดี  คงบุญวาสน์
2. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ถาพิลา
3. เด็กหญิงอริศรา  อายุพัด
 
1. นางสุธางศ์รัตน์  คำสมัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 26.82 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพีรวิชญ์  สิงห์คำ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทานทอด
 
1. นายนาวี  การปลูก
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 43.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  ปัจจัยนุกูล
 
1. นางสาวเกวลี  กิ่งนอก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 53.4 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุรสีหนารถ  วงศ์ดิษฐ์
 
1. นางสาวเกวลี  กิ่งนอก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธิติญา  ศักดิ์กุลพิทักษ์
 
1. นางสุกัญญา  ขีดเข้ม