สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  วงค์คำจันทร์
2. เด็กหญิงธัญญาพร  อุปปาจันโท
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ลิขิตทวีโชค
 
1. นายนาวี  การปลูก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายนันทวัฒน์  การปลูก
2. เด็กชายเทียนทองชัย  คิดเห็น
 
1. นายนาวี  การปลูก
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรกนก  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงอังคณา  ไชยนอก
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา