สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงอารียา  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประจง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงจามณี  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงภคพร  ศิริจิตร
 
1. นางสาวทิพากร  ลมสูงเนิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พรแสน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จอมคำสิงห์
3. เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก
 
1. นางสาวพิชยา  พืชนอก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎา  ศิริหงษ์
2. เด็กชายจาตุรันต์  ดีโสภามาตร
3. เด็กชายธีรภัทร  เจนกลาง
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พันโนลาด
5. เด็กชายอัมรินทร์  บุญภักดี
 
1. นายวิชิต  มารศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงกันติชา  ซีแมน
2. เด็กหญิงพิยสุดา  ธงภักดิ์
3. เด็กหญิงภคมน  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงวิรัญญา  จันคำ
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุ่นอก
 
1. นายวิชิต  มารศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อักวะรัง
2. เด็กชายเจษฏาภรณ์  นาดี
 
1. นายอนุกูล  ทัดวรพงศ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  จิรเจษฎา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จอดนอก
 
1. นางสาวดารารัตน์  ชาวสวน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงยูถิกา  จิววิวัฒน์เสถียน
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงอโณทิยา  อินทร์ใหม่
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ขอนบกลาง
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.16 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัชราภา  ปักโกติโย
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี
 
1. นางสุกัญญา  ขีดเข้ม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ประทุมแสง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง
3. เด็กหญิงพัทธีรา  เล่ห์กล
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประจง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎาวุธ  ภูพรรณา
2. เด็กชายภูมิรินทร์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพร้อมทอง  สาลีพวง
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชาปัญญา
 
1. นายชนินทร์  วงศ์อินจันทร์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริประภา  บุญธรรมมา
2. เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา