สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง
 
1. นางดอกไม้  ศรีนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  กาเวสูง
2. เด็กชายธนภัทร  นาดี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประจง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย
 
1. นางสาวพวงเพชร  แป้นนอก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพคาทรัพย์
 
1. นางหทัยวรรณ  นาดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันธิมา  พลเรือง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ไม้ดี
3. เด็กหญิงณัฐศิริ  ธุระธรรม
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันใต้
5. เด็กหญิงธันยพร  นิลนนท์
6. เด็กหญิงพิชญาภา  เข็มทอง
7. เด็กหญิงมุกมณี  โลห์นารายณ์
8. เด็กหญิงสิรินภา  การนอก
9. เด็กหญิงอภิชญา  การค้า
10. เด็กหญิงโสภิตา  เครือแก่นแก้ว
 
1. นายชัยสิทธิ์  ชิมโพธิ์คลัง
2. นายอนุกูล  ทัดวรพงศ์
3. นายวิชิต  มารศรี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ต่ายยิ่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พุทธชาติ
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  แสนภูมี
4. เด็กหญิงวทันยา  ภูมิขุนทด
5. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  รัตนอนันต์
6. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  พนันชัย
7. เด็กหญิงแอริสา  ปุยคำ
 
1. นายเจษฎา  จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายกฤษณ์  ทองพันธ์
3. นายพงษ์พันธ์  ศรีสุวรรณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนสายหยุด
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ไทยแท้
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา