สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โม้ภักดี
 
1. นางณัฐษยาณ์  ประสงค์สันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศราภรณ์  โพธิ์ทมาตร
 
1. นางณัฐษยาณ์  ประสงค์สันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายยสินธร  มินไธสง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทิศกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวนิดา  ดงกันจ่า
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทิศกระโทก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กรไธสง
 
1. นางสาวเต็มศิริ  กิตกเวทยานุสรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  สุวรรณปักษ์
 
1. นางสาวเต็มศิริ  กิติเวทยานุสรณ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายอิสราพงษ์  ลุนสำโรง
 
1. นางสาวเต็มศิริ  กิติเวทยานุสรณ์
2. นายธัชเวชช์  แสงสว่าง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวณิชากร  เสาแก้ว
2. นายธีรพงษ์  เต็มปักศรี
 
1. นางสาวเต็มศิริ  กิติเวทยานุสรณ์
2. นายวิชัย  เพียรการ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัสรา  ฝ่ายเทศ
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวชนิสรา  ปุมสันเทียะ
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุภัสรา  ภูมิศรีจันทร์
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวเฟื่องลดา  พรรณทอง
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมฆขลา  คำเขื่อนแก้ว
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวลลิดาพร  โพธิ์คำทุย
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แทนนำ
2. เด็กชายศิรนันท์  วรรณู
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายมารุต  สีนามบุรี
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยากร  พลานไชย
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แก้วศรี
 
1. นางสาวพรรณอร  พรมด่าน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานนท์  สืบสีสุก
 
1. นางผุสดี  โสรัตน์