สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศราภรณ์  โพธิ์ทมาตร
 
1. นางณัฐษยาณ์  ประสงค์สันต์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวณิชากร  เสาแก้ว
2. นายธีรพงษ์  เต็มปักศรี
 
1. นางสาวเต็มศิริ  กิติเวทยานุสรณ์
2. นายวิชัย  เพียรการ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัสรา  ฝ่ายเทศ
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวชนิสรา  ปุมสันเทียะ
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุภัสรา  ภูมิศรีจันทร์
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานนท์  สืบสีสุก
 
1. นางผุสดี  โสรัตน์