สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอารยา  สุขวิลัย
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายสุวัจน์  บุญทิมากรณ์
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเจตสุภา  พิสพล
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวบุษบา  แก้วมีสี
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิยาดา  ทุดบุญ
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพิติยา  รวมคุณ
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงช่อลดา  พลทะสี
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุไรลักษณ์  เพียรชนะ
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชราพร  จันโสดา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญดอนนอก
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
2. นางสาวชฏาพร  รูปจะโป๊ะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปรายฟ้า  พิเศษ
2. นางสาวเมธินี  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
2. นางสาวชฏาพร  รูปจะโป๊ะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สมสุข
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 6 1. นายสลา  หาญสัตย์
 
1. นางปาณิสรา  กรำกระโทก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอังศุมาลย์  บรรลือทรัพย์
 
1. นางกรชนก  วันภูงา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนวัฒน์  รักษาสัตย์
 
1. นางกรชนก  วันภูงา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดป่าคา
2. เด็กชายทินภัทร  พรมมา
3. เด็กชายอำนาจ  พิมพ์ปรุ
 
1. นายวิทยา  อุทัยหงษ์
2. นางธัญรดาพัชญ์  เพ็รชราม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจิรัชญา  ลาวัลย์
2. นางสาวนริศรา  พึ่งจันดา
3. นางสาวเกศกนก  บุญมา
 
1. นางธัญรดาพัชญ์  เพ็รชราม
2. นายวิทยา  อุทัยหงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มหาดไทย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สุดตะนา
3. เด็กหญิงธัญสุดา  สะแกทอง
 
1. นางสาวจีรดา  ตุพิมาย
2. นางอรทัย  ศรีสุทโธ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.67 ทอง 5 1. เด็กชายฉนพฉัตร  แจ้งคง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีม่วงงาม
3. เด็กชายพลวัตร  ทั่งทอง
 
1. นางอรทัย  ศรีสุทโธ
2. นางวรางคณา  กัณหา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นางสาวธัญลักษณ์  วงถวิล
2. นางสาวธิดารัตน์  ทุ่งฤทธิ์
3. นางสาววาสนา  แสวงพันธ์
 
1. นางอรทัย  ศรีสุทโธ
2. นางสาวจีรดา  ตุพิมาย
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.29 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐพล  วัชรปาน
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พิมพ์ปรุ
 
1. นางธัญรดาพัชญ์  เพ็รชราม
2. นางวรางคณา  กัณหา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายพรชัย  พรมชาติ
2. นายวีระศักดิ์  อาศัยพลวง
 
1. นางธัญรดาพัชญ์  เพ็ชรราม
2. นางวรางคณา  กัณหา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรา  โสเลรัมย์
2. เด็กชายทศพร  ศรีหนองจิก
 
1. นางสุทธาภา  จงสูงเนิน
2. นางแสงเดือน  เฉลิมจาน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรษา  วงษ์ศรี
2. นายอดิศักดิ์  โชคกลาง
 
1. นางแสงเดือน  เฉลิมจาน
2. นางสุทธาภา  จงสูงเนิน
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชรินทร์ธร  บุตรนอก
2. เด็กหญิงสุธินี  แสนศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  แก้วกูล
2. นางหยาดรุ้ง  แก้วกูล
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาววิราภรณ์  ตรีไธสง
2. นางสาวสุวรรณเกสร  ชาติเจริญ
 
1. นายชัยวัฒน์  แก้วกูล
2. นางหยาดรุ้ง  แก้วกูล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยนันท์  พลแสน
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอจลา  ลาวัลย์
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ดงคำสี
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสรวงสุดา  หาคุ้มคลัง
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  นันทะยักษ์
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวณิชารีย์  อ่อนเงิน
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงอุษามณี  ทองปอ
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวพัชราพร  แปลงไธสง
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทะมาลา
2. เด็กหญิงสุธิดา  ดอกกล้วยกลาง
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
2. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธาร  สุกตูม
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายอัครพล  สารประเสริฐ
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไผ่ตง
2. เด็กชายนรภัทร  บุตรศรีภูมิ
3. เด็กชายอรรถพล  โยคะโส
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
2. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชลิต  ปะวะกา
2. นายยสินทร  พิมพา
3. นายสิทธิกร  บัวพันธ์
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
2. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นายทนงค์  ดุมเกษม
2. นายนภมัย  มาตรนอก
3. นายปฏิภาน  เย้ยไธสง
4. นางสาวสุกัญญา  สมอเมือง
5. นายอัมรินทร์  ดอมไธสง
 
1. นายประสิทธิพันธ์  สุมาลี
2. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
3. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง 8 1. นายทองยืน  หาญไธสง
 
1. นางวราภร  จรรยาประเสริฐ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ถิ่นดอนหวาย
2. เด็กชายติณณภพ  เพร็ชสูงเนิน
 
1. นางสาววรัทยา  นากระโทก
2. นางอังควิภา  ทองเกษม
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  วัชรปาน
2. เด็กชายธิติ  อ่อนทองหลาง
 
1. นายอภิชาติ  แสงกุรัง
2. นางสาวจุฑารัตน์  เหมือนวาจา
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวมัณฑนา  มณีไสย
2. นายอัครเดช  โคตรศักดิ์ดี
 
1. นายอภิชาติ  แสงกุรัง
2. ว่าที่ร้อยตรีมหิดล  มณีเนตร
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดุลยวัฒน์  กลิ่นหอม
2. นายวรเมธ  มะลังศรี
3. นางสาววาสนา  ศิริพันธ์
4. นางสาวศิวาพร  ยุระปักษ์
5. นายสุทธิพงศ์  นนทดี
6. นายอนุพงศ์  อันทะโส
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เหมือนวาจา
2. นายอภิชาติ  แสงกุรัง
3. ว่าที่ร้อยตรีมหิดล  มณีเนตร
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หมึกไธสง
2. เด็กหญิงอริสรา  พรหนองแสน
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ปูพบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมหิดล  มณีเนตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  เหมือนวาจา