สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเจตสุภา  พิสพล
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สมสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 6 1. นายสลา  หาญสัตย์
 
1. นางปาณิสรา  กรำกระโทก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดป่าคา
2. เด็กชายทินภัทร  พรมมา
3. เด็กชายอำนาจ  พิมพ์ปรุ
 
1. นายวิทยา  อุทัยหงษ์
2. นางธัญรดาพัชญ์  เพ็รชราม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจิรัชญา  ลาวัลย์
2. นางสาวนริศรา  พึ่งจันดา
3. นางสาวเกศกนก  บุญมา
 
1. นางธัญรดาพัชญ์  เพ็รชราม
2. นายวิทยา  อุทัยหงษ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชรินทร์ธร  บุตรนอก
2. เด็กหญิงสุธินี  แสนศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  แก้วกูล
2. นางหยาดรุ้ง  แก้วกูล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาววิราภรณ์  ตรีไธสง
2. นางสาวสุวรรณเกสร  ชาติเจริญ
 
1. นายชัยวัฒน์  แก้วกูล
2. นางหยาดรุ้ง  แก้วกูล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ถิ่นดอนหวาย
2. เด็กชายติณณภพ  เพร็ชสูงเนิน
 
1. นางสาววรัทยา  นากระโทก
2. นางอังควิภา  ทองเกษม