สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอารยา  สุขวิลัย
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายสุวัจน์  บุญทิมากรณ์
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิยาดา  ทุดบุญ
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพิติยา  รวมคุณ
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงช่อลดา  พลทะสี
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุไรลักษณ์  เพียรชนะ
 
1. นายสิริกร  ประสารวัน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอังศุมาลย์  บรรลือทรัพย์
 
1. นางกรชนก  วันภูงา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มหาดไทย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สุดตะนา
3. เด็กหญิงธัญสุดา  สะแกทอง
 
1. นางสาวจีรดา  ตุพิมาย
2. นางอรทัย  ศรีสุทโธ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.29 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐพล  วัชรปาน
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พิมพ์ปรุ
 
1. นางธัญรดาพัชญ์  เพ็รชราม
2. นางวรางคณา  กัณหา
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายพรชัย  พรมชาติ
2. นายวีระศักดิ์  อาศัยพลวง
 
1. นางธัญรดาพัชญ์  เพ็ชรราม
2. นางวรางคณา  กัณหา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง 8 1. นายทองยืน  หาญไธสง
 
1. นางวราภร  จรรยาประเสริฐ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวมัณฑนา  มณีไสย
2. นายอัครเดช  โคตรศักดิ์ดี
 
1. นายอภิชาติ  แสงกุรัง
2. ว่าที่ร้อยตรีมหิดล  มณีเนตร