สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยนันท์  พลแสน
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ดงคำสี
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  นันทะยักษ์
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงอุษามณี  ทองปอ
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวพัชราพร  แปลงไธสง
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทะมาลา
2. เด็กหญิงสุธิดา  ดอกกล้วยกลาง
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
2. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธาร  สุกตูม
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายอัครพล  สารประเสริฐ
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไผ่ตง
2. เด็กชายนรภัทร  บุตรศรีภูมิ
3. เด็กชายอรรถพล  โยคะโส
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
2. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด