สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นายทนงค์  ดุมเกษม
2. นายนภมัย  มาตรนอก
3. นายปฏิภาน  เย้ยไธสง
4. นางสาวสุกัญญา  สมอเมือง
5. นายอัมรินทร์  ดอมไธสง
 
1. นายประสิทธิพันธ์  สุมาลี
2. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
3. นางสาวอรทัย  อุปสาร