สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.67 ทอง 5 1. เด็กชายฉนพฉัตร  แจ้งคง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีม่วงงาม
3. เด็กชายพลวัตร  ทั่งทอง
 
1. นางอรทัย  ศรีสุทโธ
2. นางวรางคณา  กัณหา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นางสาวธัญลักษณ์  วงถวิล
2. นางสาวธิดารัตน์  ทุ่งฤทธิ์
3. นางสาววาสนา  แสวงพันธ์
 
1. นางอรทัย  ศรีสุทโธ
2. นางสาวจีรดา  ตุพิมาย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรา  โสเลรัมย์
2. เด็กชายทศพร  ศรีหนองจิก
 
1. นางสุทธาภา  จงสูงเนิน
2. นางแสงเดือน  เฉลิมจาน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรษา  วงษ์ศรี
2. นายอดิศักดิ์  โชคกลาง
 
1. นางแสงเดือน  เฉลิมจาน
2. นางสุทธาภา  จงสูงเนิน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอจลา  ลาวัลย์
 
1. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวณิชารีย์  อ่อนเงิน
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชลิต  ปะวะกา
2. นายยสินทร  พิมพา
3. นายสิทธิกร  บัวพันธ์
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
2. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นายทนงค์  ดุมเกษม
2. นายนภมัย  มาตรนอก
3. นายปฏิภาน  เย้ยไธสง
4. นางสาวสุกัญญา  สมอเมือง
5. นายอัมรินทร์  ดอมไธสง
 
1. นายประสิทธิพันธ์  สุมาลี
2. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
3. นางสาวอรทัย  อุปสาร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  วัชรปาน
2. เด็กชายธิติ  อ่อนทองหลาง
 
1. นายอภิชาติ  แสงกุรัง
2. นางสาวจุฑารัตน์  เหมือนวาจา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดุลยวัฒน์  กลิ่นหอม
2. นายวรเมธ  มะลังศรี
3. นางสาววาสนา  ศิริพันธ์
4. นางสาวศิวาพร  ยุระปักษ์
5. นายสุทธิพงศ์  นนทดี
6. นายอนุพงศ์  อันทะโส
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เหมือนวาจา
2. นายอภิชาติ  แสงกุรัง
3. ว่าที่ร้อยตรีมหิดล  มณีเนตร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หมึกไธสง
2. เด็กหญิงอริสรา  พรหนองแสน
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ปูพบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมหิดล  มณีเนตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  เหมือนวาจา