สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวชิรญา  จันทะพิทักษ์
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 52.17 เข้าร่วม 7 1. นายวงศธร  เปาอินทร์
 
1. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงวริษา  ศรีสุข
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.75 เงิน 6 1. นางสาวพิมพ์วิมล  เหล่าหวายนอก
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญภัสส์  อันพิมพ์
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นายปรัชญา  แก้วละคร
 
1. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปัญญาพร  หินกอก
2. เด็กหญิงสุพรรณิภา   ซองผม
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
2. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวดาวดึงส์   อินทสงค์
 
1. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์