สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุพัตรา   แก้วคูนอก
 
1. นางสาวเปรมยุดา  การสร้าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวธมลวรรณ   แก้วมาตย์
 
1. นางสาวเปรมยุดา  การสร้าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายศิริภัทร   ปัจจัยเก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   อัครเสริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชื่นจิต  เนียมเพราะ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   อัครเสริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวโชติกา  กองทองนอก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   อัครเสริญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนกร   ทิพย์บำหลาบ
 
1. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวชลดา    ซองผม
 
1. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์   บุคคล
 
1. นางสาววลัยลักษณ์   จันคำวงษ์
2. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวโสวิภา   กางนอก
 
1. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายก้องภพ   สุทจันทร์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์   จันคำวงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นายวิวัฒน์   โคตรสมบัติ
 
1. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  วงษ์สิทธิ์
 
1. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤษกร    วงษ์ธรรม
2. เด็กชายชิณวัตร  เพ็ชรรักษา
3. เด็กหญิงอรดา  แก้วคูนอก
 
1. นางอัมรา  หมั่นกิจ
2. นางสาวสุพรรนิการ์   ช่างเกวียน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 10.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพรนภา   ชะใบรัมย์
2. นางสาวศิริวรรณ  กังวลงาน
3. นางสาวสุชาดา  ลำเภา
 
1. นางสาวสุพรรนิการ์   ช่างเกวียน
2. นางสุมิตรา  การสร้าง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล   แพนไธสง
2. เด็กชายยุทธพงษ์  อดทน
 
1. นายธรรมาธรณ์  โพธิ์สกุลหอม
2. นายสุวิทย์  สอนสะอาด
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 6 1. นางสาวจรัสรวี  ภู่นอก
2. นางสาวจิรนันท์  โยนอก
3. นางสาวปณิดา  ฟอมไธสง
4. นางสาวรัชนีกร  การบรรจง
5. นางสาวรัสญา    ช่างปลูก
 
1. นางบุษบา  ชื่นฤทธิ์
2. นางสาวชญาดา  แก้วคูนอก
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  แน่นอุดร
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ชะใบรัมย์
 
1. นายฉลาด  ขจรภพ
2. นายวิภพ   พันธุ์ควณิชย์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิภา  เส็งแก้ว
2. นายเกรียงไกร  แก้วสระน้อย
 
1. นายฉลาด  ขจรภพ
2. นายวิภพ   พันธุ์ควณิชย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนันทิยา   นาเจริญ
 
1. นางสุรดา  พรทิพย์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายวรรณภูมิ   กำแก้ว
 
1. นางสุรดา  พรทิพย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  อนุอินทร์
 
1. นางสุรดา  พรทิพย์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวธันย์ชนก  ไกรแสง
 
1. นางสุรดา  พรทิพย์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวชิรญา  จันทะพิทักษ์
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 52.17 เข้าร่วม 7 1. นายวงศธร  เปาอินทร์
 
1. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงวริษา  ศรีสุข
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.75 เงิน 6 1. นางสาวพิมพ์วิมล  เหล่าหวายนอก
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญภัสส์  อันพิมพ์
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นายปรัชญา  แก้วละคร
 
1. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปัญญาพร  หินกอก
2. เด็กหญิงสุพรรณิภา   ซองผม
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
2. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวดาวดึงส์   อินทสงค์
 
1. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายจิระชัย  แสนนอก
2. เด็กชายชาคริสต์    แก้วทุ่งมน
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐตระกูล  ทองพูน
2. นายปริวัตร  เรืองศรี
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายณัฐวัตร   อุทัยรัตน์
2. นายรัชพล   ราชสี
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  พิมายนอก
2. นางสาวสุภัสสร  พลการ
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวจรรยวรรธน์  ภิรมย์จิต
2. นางสาวชลธิชา  คิดการ
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง