สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชื่นจิต  เนียมเพราะ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   อัครเสริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนกร   ทิพย์บำหลาบ
 
1. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นายวิวัฒน์   โคตรสมบัติ
 
1. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  วงษ์สิทธิ์
 
1. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤษกร    วงษ์ธรรม
2. เด็กชายชิณวัตร  เพ็ชรรักษา
3. เด็กหญิงอรดา  แก้วคูนอก
 
1. นางอัมรา  หมั่นกิจ
2. นางสาวสุพรรนิการ์   ช่างเกวียน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 10.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพรนภา   ชะใบรัมย์
2. นางสาวศิริวรรณ  กังวลงาน
3. นางสาวสุชาดา  ลำเภา
 
1. นางสาวสุพรรนิการ์   ช่างเกวียน
2. นางสุมิตรา  การสร้าง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  แน่นอุดร
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ชะใบรัมย์
 
1. นายฉลาด  ขจรภพ
2. นายวิภพ   พันธุ์ควณิชย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  อนุอินทร์
 
1. นางสุรดา  พรทิพย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 52.17 เข้าร่วม 7 1. นายวงศธร  เปาอินทร์
 
1. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญภัสส์  อันพิมพ์
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นายปรัชญา  แก้วละคร
 
1. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวดาวดึงส์   อินทสงค์
 
1. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์