สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุพัตรา   แก้วคูนอก
 
1. นางสาวเปรมยุดา  การสร้าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวธมลวรรณ   แก้วมาตย์
 
1. นางสาวเปรมยุดา  การสร้าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายศิริภัทร   ปัจจัยเก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   อัครเสริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวโชติกา  กองทองนอก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   อัครเสริญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวชลดา    ซองผม
 
1. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนันทิยา   นาเจริญ
 
1. นางสุรดา  พรทิพย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายวรรณภูมิ   กำแก้ว
 
1. นางสุรดา  พรทิพย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวธันย์ชนก  ไกรแสง
 
1. นางสุรดา  พรทิพย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปัญญาพร  หินกอก
2. เด็กหญิงสุพรรณิภา   ซองผม
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
2. นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์