สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายจิระชัย  แสนนอก
2. เด็กชายชาคริสต์    แก้วทุ่งมน
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายณัฐวัตร   อุทัยรัตน์
2. นายรัชพล   ราชสี
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  พิมายนอก
2. นางสาวสุภัสสร  พลการ
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวจรรยวรรธน์  ภิรมย์จิต
2. นางสาวชลธิชา  คิดการ
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง