สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์   บุคคล
 
1. นางสาววลัยลักษณ์   จันคำวงษ์
2. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวโสวิภา   กางนอก
 
1. นางปาริชาติ  ธุระทำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายก้องภพ   สุทจันทร์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์   จันคำวงษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงวริษา  ศรีสุข
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.75 เงิน 6 1. นางสาวพิมพ์วิมล  เหล่าหวายนอก
 
1. นางละออง  วงษาเวียง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายจิระชัย  แสนนอก
2. เด็กชายชาคริสต์    แก้วทุ่งมน
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายณัฐวัตร   อุทัยรัตน์
2. นายรัชพล   ราชสี
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  พิมายนอก
2. นางสาวสุภัสสร  พลการ
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวจรรยวรรธน์  ภิรมย์จิต
2. นางสาวชลธิชา  คิดการ
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง