สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล   แพนไธสง
2. เด็กชายยุทธพงษ์  อดทน
 
1. นายธรรมาธรณ์  โพธิ์สกุลหอม
2. นายสุวิทย์  สอนสะอาด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 6 1. นางสาวจรัสรวี  ภู่นอก
2. นางสาวจิรนันท์  โยนอก
3. นางสาวปณิดา  ฟอมไธสง
4. นางสาวรัชนีกร  การบรรจง
5. นางสาวรัสญา    ช่างปลูก
 
1. นางบุษบา  ชื่นฤทธิ์
2. นางสาวชญาดา  แก้วคูนอก
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิภา  เส็งแก้ว
2. นายเกรียงไกร  แก้วสระน้อย
 
1. นายฉลาด  ขจรภพ
2. นายวิภพ   พันธุ์ควณิชย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐตระกูล  ทองพูน
2. นายปริวัตร  เรืองศรี
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
2. นายวันชัย  การสร้าง