สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวฉัตรนภา  บำรุงตา
 
1. นางวิลาวัลย์  จุดจันทึก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวิยดา  สมพร
 
1. นางสาวภัคธีมาภรน์  โพธิจักรภัทรเดช
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนภัทร  สุวรรณไกร
2. นายภาคภูมิ  ภู่เกสร
3. นายเกียรติศักดิ์  เชิดชู
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วมงคล
2. นายถาวร  คาจะโปะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรตินันท์  สิงห์จันทึก
 
1. นายวิชญะรัตน์  ถิระธนบุตรศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายพิพัฒน์  ไกลมณี
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วมงคล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนิภาดา   คำบุญเรือง
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วมงคล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงหัทยา  ชาติจันทึก
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วมงคล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงคำน้อง  ลุงหม่อง
2. เด็กหญิงสุณิตา  แก้วสุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมุนลี
 
1. นางพรพรรณ  สกนธวัฒน์
2. นายสุพจน์  โตจะโปะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8.75 เข้าร่วม 10 1. นางสาวมรกต  เรืองจันทึก
2. นางสาววิภาดา  ซอสูงเนิน
3. นางสาวอารีญา  พันจันทึก
 
1. นายสุพจน์  โตจะโปะ
2. นายจรูญ  เผือดจันทึก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกพร  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงปิยาภัสร์  ใสจันทึก
3. เด็กหญิงวราพร  สนิทสูงเนิน
4. เด็กชายสำเร็จ  หอมหวล
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไมตรีแพน
 
1. นางนัฏฐ์มัทนพร  บัวทิพย์
2. นายทินกร  ชิณรัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นางสาวจินตพร  จันทสิทธิ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  พฤกจันทึก
3. นางสาววนิดา  สุขวงษ์
4. นางสาวสุมิตรา  สีบัวลา
5. นางสาวเกศกนก  เมฆขุนทด
 
1. นายทินกร  ชิณรัตน์
2. นางนัฏฐ์มัทนพร  บัวทิพย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เนียนพลกรัง
2. เด็กชายศักดา  โจมจันทึก
 
1. นางนัฏฐ์มัทนพร  บัวทิพย์
2. นางปริมใจ  ฟักกระโทก
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวภัครมัย  ศิริทัย
2. นายภารดร  ก้านขุนทด
 
1. นางปริมใจ  ฟักกระโทก
2. นางนัฏฐ์มัทนพร  บัวทิพย์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  สุมาลัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฉอสันเทียะ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มูกขุนทด
2. นายมานะ  ปิ่นขำ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 34.58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  พุ่มจันทึก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เศรษฐธรรม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอย  ยิ่งนอก
 
1. นางวาสนา  ขันจันทึก
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวกาญจนา  อ้วดจันทึก
2. นางสาวสุภาพร  ทาจันทึก
3. นายไชยยา  น้อยจันทึก
 
1. นายจรูญ  เผือดจันทึก
2. นายสุพจน์  โตจะโปะ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนีรชา  แซวจันทึก
2. เด็กชายไชยวัฒน์  เมยขุนทด
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นางอารีย์  รมรัตน์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุมาลัย
2. เด็กหญิงธนพร  สมุยทอง
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นายสุพจน์  โตจะโปะ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายปัญจพล  พลเสนา
2. เด็กหญิงปุณณภา  พาจันทึก
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นางเรวดี  วัฒนปาณี
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  มหานิน
2. นายอนันตชัย  วิลัยกุล
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นางอารีย์  รมรัตน์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายวิษณุพงษ์   ธาตุจันทึก
2. นายสิทธิศักดิ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นายศราวุฒน์  สกนธวัฒน์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริดา  เฮ้าจันทึก
2. เด็กชายศุภศิลป์   ชัยสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรไพลิน  เพ้ยจันทึก
 
1. นางเรวดี  วัฒนปาณี
2. นางอารีย์  รมรัตน์