สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวิยดา  สมพร
 
1. นางสาวภัคธีมาภรน์  โพธิจักรภัทรเดช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรตินันท์  สิงห์จันทึก
 
1. นายวิชญะรัตน์  ถิระธนบุตรศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงหัทยา  ชาติจันทึก
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วมงคล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงคำน้อง  ลุงหม่อง
2. เด็กหญิงสุณิตา  แก้วสุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมุนลี
 
1. นางพรพรรณ  สกนธวัฒน์
2. นายสุพจน์  โตจะโปะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8.75 เข้าร่วม 10 1. นางสาวมรกต  เรืองจันทึก
2. นางสาววิภาดา  ซอสูงเนิน
3. นางสาวอารีญา  พันจันทึก
 
1. นายสุพจน์  โตจะโปะ
2. นายจรูญ  เผือดจันทึก
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  สุมาลัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฉอสันเทียะ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มูกขุนทด
2. นายมานะ  ปิ่นขำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 34.58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  พุ่มจันทึก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เศรษฐธรรม